داستان عجيب يك زنداني حبس ابدي

اين پسر قرار بود اعدام شود

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مهدی رسولی- رفتار نامادري كافي بود تا از كانون خانواده، دور و خيلي زود يكي از اعضاي باند مخوف قاچاق مواد مخدر شود. ابتدا به اعدام محكوم شد اما بعد با توجه به رفتار خوب در زندان و حضور در كالسهاي قرآن بخشيده شد اما بايد تا ابد در زندان بماند.

ماشين دودزا سال 90 بود كه پليس در ورودي شهر تهران به خودروي پرشياي سفيد رنگي مشكوك شد و دستور ايست داد.

راننده جوان با وجود شنيدن دستور ايست پليس با بياعتنايي، به حركت سريع و زيگزاگ خود ادامه داد و دود سفيد استتار را كه با شگرد خاصي در صندوق عقب خودرو تعبيه كره بود در سطح بزرگراه پخش كرد. همدستش نيز ميخهاي سه پرچ را روي آسفالت ريخت تا با پنچر شدن ماشين پليس بتوانند فرار كنند.

مأموران پليس كه به اين شگرد قديمي قاچاقچيان آشنايي داشتند با رها كردن خود از تله سوداگران مرگ و پس از شليك تيرهاي هوايي وقتي ديدند فراريها قصد تسليم شدن ندارند الستيك ماشين را هدف قرار دادند. در دومين شليك، گلوله به چرخ خودرو اصابت كرد و ماشين آنها كه سرعت زيادي داشت از مسير منحرف و واژگون شد.

مأموران كه خود را به باالي سر اين خودرو رسانده بودند ديدند هردو سرنشين آن بهخاطر آسيبديدگي و خونريزی بيهوش هستند.

همزمان با انتقال دو متهم خونآلود به بيمارستان مأموران در بازرسي از پرشياي فراريها با محموله سنگين هرويين روبهرو شدند كه در ماشين جاسازي شده بود. اعتراف روي تخت بيمارستان حميد و يوسف كه 22 و 24 ساله بودند روي تخت بيمارستان تحت بازجويي گرفته شدند و هردو ادعا كردند تازه كار هستند و براي نخستينبار بازداشت شدهاند.

حميد كه راننده بود در بازجوييها گفت كه ابتدا محمولهاي را به تهران برده، سپس در برگشت به شهرشان محموله هرويين را بار زده بودند و قرار بود به يك كاميوندار تحويل بدهند تا به شهر ديگري انتقال يابد.

يوسف نيز با پذيرفتن عضويت در باند سوداگران مرگ گفت كه از روي ناچاري و شرابط بد مالي خانوادهاش مجبور به چنين اقدامي شده است. مجازات اعدام اين دو پسر با توجه به حجم مواد مخدري كه از آنها به دست آمده بود بعد از محاكمه به اعدام محكوم شدند و اين رأي در ديوانعالي كشور نيز مورد تأييد قرار گرفت و هر دو سوداگر در ليست سياه مجازات قرار گرفتند. اعدام يوسف بعد از گذشت مدتي يوسف كه در ليست اعدام بود به دار مجازات آويخته شد اما حميد با سرنوشت ديگري مواجه شد و از مرگ نجات يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.