مجازات زندان براي ربايندگان بازيگر سرشناس

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

ربايندگان بازيگر سرشناس سينما و سريالهاي تلويزيوني كه در توطئه پدرش دست به اين اقدام زده

پاييز سال 95 دايي بازيگر سرشناس با همدستي پدرش و دو مرد غريبه به خانه اين بازيگر درغرب تهران رفتند و با تهديد مسلحانه وي را سوار بنز الگانس ناجا كردند و به يك كمپ ترك اعتياد بردند.

آنها اما ساعتي بعد بازيگر سرشناس را رها كردند و چند روز بعد نقشه مشابهي را اجرا كردند تا اينبار آقاي بازيگر را با آمبوالنس بربايند.

با شكايت آقاي بازيگر آنها هفته گذشته در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه ايستادند. در اين جلسه بازيگر مشهور گفت: «چند سال قبل 85 سكه طال را كه از برنامههاي مختلف دريافت كرده بودم به پدرم قرض دادم. قرار بود بعد از مدتي پدرم سكهها را به من برگرداند اما هر بار بهانهاي ميآورد. ازدواج كرده و صاحب فرزند شده بودم و اوضاع كاريام مثل قبل نبود. به همين خاطر چند بار از پدرم خواستم تا پولم را پس بدهد اما او تحت تأثير حرفهاي داييام كه از قبل با من اختالف داشت قرار گرفت. آنها تصميم داشتند تا از اين طريق و تهديد من به آبروريزي كاري كنند تا از طلبم چشمپوشي كنم. من حاال از پدرم شكايت ندارم و از داييام و دو مرد غريبه كه مرا ربودند شاكي هستم.» سپس پدر آقاي بازيگر گفت: «چون مدتي بود رفتارهاي پسرم تغيير كرده و بد خلق شده بود گمان كردم معتاد شده است. به همين خاطر ماجرا را با برادرزنم در ميان گذاشتم و او نقشه انتقال پسرم به كمپ ترك اعتياد را كشيد.» سپس دايي آقاي بازيگر به دفاع پرداخت. وي گفت: «من از يكي از دوستانم به نام احسان كه مسئول يك كمپ ترك اعتياد بود كمك گرفتم. من هيچ وقت قصد آدمربايي يا اخاذي از خواهرزاده مشهورم را نداشتهام.» سومين متهم اين پرونده كه پليس قالبي ناجا بود گفت: «قبال در ستاد مبارزه با مواد مخدر كار ميكردم و به كمپهاي ترك اعتياد رفتوآمد داشتم. وقتي دايي آقاي بازيگر از من كمك خواست خودم وارد ماجرا شدم و براي انتقال او به كمپ اقدام كردم اما آقاي بازيگر را با تهديد تفنگ و با خودروی پليس به كمپ انتقال ندادم. من اول گمان ميكردم او معتاد است اما ساعتي بعد او را به خانهاش منتقل كردم.»

پدر و دايي شاكي پرونده اما وي را دروغگو خواندند و گفتند او خودش لباس پليس به تن كرد و تفنگ و شوكر همراه داشت و با بنز ناجا مقابل در خانه آمده بود. راننده آمبوالنس خصوصي نيز كه در دومين مرحله از اين ماجرا براي انتقال آقاي بازيگر مقابل در خانه وي رفته بود گفت: «من از نقشه آدمربايي بيخبر بودم. يك مرد با من تماس گرفت و براي انتقال پسر بيمارش به يك كمپ آمبوالنس خواست. وقتي من به خانه آنها رفتم با آقاي بازيگر روبهرو شدم. او حاضر نبود همراهم به كمپ بيايد. به همين خاطر چندين ساعت با هم درگير شديم تا چند نفر از دوستانش سر رسيدند.»

بنا به اين گزارش، هيأت قضايي ديروز با توجه به اعالم رضايت بازيگر مشهور نسبت به پدرش پدر وي را به هشت ميليون تومان جزاي نقدي و مدير كمپ و راننده آمبوالنس را به يكسال زندان محكوم كرد. دايي بازيگر مشهور نيز به 18 ماه زندان محكوم شد.

بازيگر مشهور گفت: «چند سال قبل 85 سكه طال را كه از برنامههاي مختلف دريافت كرده بودم به پدرم قرض دادم. قرار بود بعد از مدتي پدرم سكهها را به من برگرداند. به همین خاطر چند بار از پدرم خواستم تا پولم را پس بدهد اما او تحت تأثیر حرفهاي داييام كه از قبل با من اختالف داشت قرار گرفت. آنها تصمیم داشتند تا از اين طريق و تهديد من به آبروريزي كاري كنند تا از طلبم چشمپوشي كنم»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.