پيدا شدن اجساد مسافران هواپيما پس از 50 سال سقوط در فرانسه

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

يك كوهنورد موفق شد بقاياي مسافران هواپيماي خطوط هوايي هند را كه 50 سال پيش سقوط كرده بود در كوهي در فرانسه پيدا كند. بقاياي پيدا شده متعلق به دست و پاي مسافراني بود كه در گذر زمان بخشهاي زيادي از بدنشان از بين رفته بود. به عقيده كارشناسان بقاياي پيدا شده متعلق به يكي از دو هواپيمايي است كه در سالهاي 1950 و 1966 ميالدي در اين منطقه سقوط كردند. گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه در سال 1966 ميالدي بوئينگ 707 خطوط هوايي هند از بمبئي به مقصد نيويورك در حال پرواز بوده است كه به دليل نقص فني سقوط كرد ه و 117 مسافر آن جانشان را از دست دادهاند. هواپيماي ديگري كه در اين منطقه دچار سانحه شده متعلق به خطوط هوايي ايرلند بوده كه در زمان حادثه 48 مسافر داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.