همسركشي به خاطر مسخره كردن

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مرد جوان وقتي در برابر خندههاي تمسخرآميز همسرش قرار گرفت او را به كام مرگ كشاند. كنت منزناريز، به قتل همسر 39 ساله خود متهم شده است. اين زن و مرد در حال سفر با يك كشتي تفريحي بودهاند. جسد اين زن با زخمهايي عميق بر سر در كابين آنها يافت شده است. بر اساس مدارك دادگاه، مأموران امنيتي پس از ديدن خون روي دستها و لباسهاي مرد، او را بازداشت كردند. يك شاهد كه قبل از ورود مأموران امنيتي وارد كابين زوج شده بود، گفته مرد را در حال كشيدن جسد قرباني به بالكن كشتي ديده است. اين شاهد گفته زماني كه از اين مرد پرسيده چه اتفاقي افتاده، او گفته كه «همسرش مسخره كردن و خنديدن به او را متوقف نكرده.» اين حادثه سهشنبه شب در كشتي مسافرتي اتفاق افتاد. اين كشتي به همراه سههزار و 400 مسافر سياتل آمريكا را براي سفري يك هفتهاي ترك كرده بود. به گزارش بيبيسي، از آنجايي كه اين قتل در آبهاي آمريكا اتفاق افتاده، افبيآي در حال تحقيق و بررسي در اين مورد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.