سرنوشت‌مسافران‌كشتي‌غر‌قشده

20 سال از ساخته شدن فیلم تايتانیك گذشت

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

علی مسعودینیا- با گذر دو دهه از ساخته شدن پروژه عظیم و موفق تايتانیك، نشريه پیپل تصمیم گرفته نگاه متفاوتي به اين فیلم بیندازد. اين نشريه مروري داشته بر وضعیت بازيگران اصلي اين فیلم، پس از درخشش در آن. جیمز كامرون گروه بزرگي از بازيگران طراز اول هالیوود را براي اين پروژه به خدمت گرفته بود كه البته همهشان به اندازه ديكاپريو و وينسلت به موقعیت سوپراستار نرسیدند، اما تايتانیك براي همه آنها خوشيمن بود. حاال ببینیم كه هر كدام از مسافران اين كشتي مغروق چه حال و روزگاري دارند.

كیت وينسلت در نقش رز ۰۲ سال پس از فيلم تايتانيك، بهتر اين است كه بپرسيم كيت وينسلت كجاها نيست؟ او تبديل شد به يكي از محترمترين بازيگران هاليوود. وينسلت توانست در سال ۸۰۰۲ براي فيل «كتابخوان» يك جايزه اسكار بگيرد و البته اين بعد از پنج نامزدي جايزه در ادوار مختلف و چند نامزدي پس از دريافت آن بود. او همچنين در سال ۶۱۰۲ توانست بابت بازي در «استيو جابز» و در سال ۲۱۰۲ بهخاطر ايفاي نقش در «ميلدرد پيرس» دو جايزه گلدن گلوب دريافت كند. او با يك تاجر به نام ند راكنرول ازدواج كرد و سه فرزند دارد و هنوز هم رفاقتش با ديكاپريو بسيار صميمانه است. لئوناردو در جشن عروسي او يكي از مهمانان مهم و ويژه بود. لئوناردو ديكاپريو در نقش جك داوسون ديكاپريو هم مانند وينسلت بعد از تايتانيك به اوج كارنامه خود رسيد و تبديل شد به بازيگر ثابت فيلمهاي كارگردان بزرگ مارتين اسكورسيزي. نقشهاي درخشاني در فيلمهايي چون «درگذشته»، «دار و دسته نيويوركي» و «هوانورد» نصيب ديكاپريوي جوان شد. او عاقبت بعد از انتظاري طوالني در سال ۶۱۰۲ و بابت بازي در فيلم «ازگور برگشته» توانست جايزه اسكار را دريافت كند. ديكاپريو زماني كه درگير فيلمبرداري نباشد، عمده وقت خود را صرف فعاليتهاي زيستمحيطي ميكند و از افراد فعال كمپين مبارزه با تغييرات شرايط آب و هوايي زمين است. بیلي زين در نقش كل هاكلي او در فيلم تايتانيك نقش نامزد ثروتمند رز را بازي ميكرد اما در زندگي حقيقي خود، زين آنقدرها شيطانصفت نيست. او بعد از بازي در تايتانيك خيلي پركار شد و بهطور پيوسته همهساله در چند پروژه حضور مييابد كه از مهمترين آنها حضورش در «با ايمان» در كنار رايان گسلينگ بوده و سريال تلويزيوني «عوام و مسحور». او در عين حال روي صحنه برادوي نيز در چند تئاتر ظاهر شده است و در «زولندر ۲» نقش خودش را بازي كرده است. كیتي بیتس در نقش مالي براون كيتي بيتس در همان زمان كه در فيلم تايتانيك ظاهر شد براي فيلم «فالكت» )۱99۱( يك اسكار در كارنامهاش داشت. بعد از تايتانيك او به درخشش و موفقيت خود بر پرده سينما ادامه داد و خيلي هم پركار شد؛ فيلمهاي مهمي چون «نيمهشب در پاريس» و «درباره اشميت» را بازي كرد و يكبار ديگر هم در «جاده انقالبي» با كيت وينسلت و لئوناردو ديكاپريو همبازي شد. اما طي ساليان اخير بيشتر نقش تلويزيوني به تورش خورده و البته نقشهاي مهمي در سريالهايي چون «داستان ترسناك آمريكايي» بازي كرده است. او در زندگي شخصي مشكالتي داشت. در سال 3۰۰۲ به بيماري سرطان مبتال شد و اين بيماري در سال ۲۱۰۲ تشديد شد اما بيتس توانست در هر دو مرحله بر بيماري فايق آيد. بیل پكستون در نقش بروك الوت پكستون هنوز كه هنوز است عمده شهرت خود را مديون حضورش در فيلمهايي است كه پيش از تايتانيك بازي كرد. او در بالكباسترهاي موفقي چون «بيگانه»، «نابودگر»، «گردبارد» و «آپولو 3۱» نيز نقشآفريني كرده بود و به اين ترتيب تايتانيك تنها موفقيت ديگري بود در كنار ساير فيلمهايش. او اين روند را با حضور در «كرانه فردا» ادامه داد و در سريال موفق شبكه اچبياو به نام «عشق بزرگ» نيز طي پنج فصل حضوري موفق داشت اما متأسفانه در فوريه ۷۱۰۲ حين يك عمل جراحي پيچيده چشم از جهان فرو بست.

فرانسیس فیشر در نقش راث ديويیت بوكیتر

او در فيلم تايتانيك نقش مادر رز را بازي ميكرد كه تقريبا بدترين آدم داستان بود، اما خود فرانسيس فيشر اصال آدم خبيثي نيست. اين بازيگر كهنهكار تئاتر با «قوانين جذابيت» در كنار جولين مور و «جولين» در كنار جسيكا چستين به كار سينمايي خود ادامه داد. در سال ۷۱۰۲ او در يكي از اپيزودهاي سريال «فارگو» كنار دخترش فرنسيسكا ايستوود ظاهر شد تا نسخه پير و جوان اين شخصيت در يك قسمت حضور داشته باشند. او فعاليتهای وسيعي در دنياي سياست دارد و طي انتخابات رياست جمهوري آمريكا از هواداران سرسخت سناتور برني سندرز بود. گلوريا استوارت در نقش رز سالخورده استوارت در سن ۷۸ سالگي به عنوان يكي از نامزدهاي دريافت اسكار نقش مكمل زن به خاطر حضورش در همين فيلم تايتانيك موفقيت بزرگي به دستآورد. او پيرترين نامزد اسكار در كل تاريخ بود و هنوز هم اين عنوان را حفظ كرده است. استوارت كارنامه بسيار عريض و طويلي دارد و از دهه ۰3 در دنياي سينما به نقشآفريني پرداخته است؛ حتي پس از عبورش از ۰9 سالگي نيز در فيلمهايي چون «هتل ميليون دالري» و سريال «بيمارستان عمومي» نقشآفريني كرد. آخرين بازي او در فيلم «سرزمين فراواني» در سال 4۰۰۲ بود. او در سال ۰۱۰۲ در حالي كه ۰۰۱ سال داشت به علت مشكالت تنفسي از دنيا رفت. ويكتور گاربر در نقش تامس اندروز گاربر كه در نقش سازنده كشتي تايتانيك بازي كرده بود يكي از بازيگراني است كه به هر كاري تن ميدهد. در كارنامهاش دهها فيلم و سريال خوب و بد ديده ميشود. از «الي استون»، «الياس»، «افسانه فردا» بگير و بيا تا «وبتراپي».

كيت وينسلت كجاها نيست؟ او تبديل شد به يكي از محترمترين بازيگران هاليوود. وينسلت توانست در سال 2008 براي فيل «كتابخوان» يك جايزه اسكار بگيرد و البته اين بعد از پنج نامزدي جايزه در ادوار مختلف و چند نامزدي پس از دريافت آن بود. او با يك تاجر به نام ند راكنرول ازدواج كرد و سه فرزند دارد و هنوز هم رفاقتش با ديكاپريو بسيار صميمانه است. لئوناردو در جشن عروسي او يكي از مهمانان مهم و ويژه بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.