گم شدن انگشتر گرانبها در موزه بريتانيا

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

موزه بريتانيا اعالم كرد كه يك انگشتر الماس كارتيه كه ۰۵۷ هزار پوند ارزش دارد، گم شده است. اين در حالی است كه انگشتر شش سال است گم شده اما مقامات، به تازگی اين جواهر را به عنوان شیء گمشده ثبت كردهاند. انگشتر الماس كه در سال ۱۱۰۲ گم شد از سوی يك شخص كه نمیخواست نامش اعالم شود به موزه اهدا شده بود. سخنگوی موزه بريتانيا میگويد روند موزه اين است كه پنج سال بعد از گم شدن يك شیء آن را ثبت كنند. مقامات موزه همچنين میگويند زمانی كه انگشتر گم شد، در انبار بود. كارشناسان بسياری موزه بريتانيا را به دليل تأخير در اعالم خبر گم شدن انگشتر مورد انتقاد قرار دادهاند، چراكه موزه بريتانيا يكی از بزرگترين موزههای اروپا با بيشترين هزينههاست و گم شدن چنين جواهر گرانبهايی را «مسخره» میدانند. به گفته كارشناسان اگر انگشتر ربوده شده باشد، امكان پيدا شدنش بسيار پايين است. سخنگوی موزه بريتانيا میگويد موزه از زمان گم شدن انگشتر روشهای امنيتی خود را بررسی كرده و سرمايه بزرگی را برای بهتر كردن سيستم ايمنی موزه هزينه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.