اعتراض به سفر نيكالس كيج به قزاقستان

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

سفر نيكوالس كيج، بازيگر مشهور آمريكايی به قزاقستان و مالقات وی با تعدادی از مقامات آن كشور با اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه شد. نيكوالس كيج كه برای شركت در جشنواره امسال سينمايی «اروپا-آسيا» به شهر آستانه در قزاقستان سفر كرده، يكی از مهمانان ويژه جشنواره است و در برنامههای مختلفی حضور دارد. او در روزهای اخير با تعدادی از شخصيتهای برجسته قزاق مالقات كرده و از عالقه خود به تاريخ، فرهنگ و هنر آن كشور سخن گفته است. اين در حالی است كه در سالهای اخير سازمانهای مدافع حقوق بشر با انتقاد از سياستهای سركوبگرانه

«نورسلطان نظربايف» رئيسجمهوری قزاقستان، به نقض گسترده حقوق بشر در آن كشور اعتراض كردهاند. به عقيده اين سازمانها، در چنين شرايطی سفر يك بازيگر مشهور آمريكايی به قزاقستان و ديدارش با مقامات دولتی، جنبه تبليغاتی داشته و به نورسلطان نظربايف مشروعيت میبخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.