كشف تصادفی كشتی غرقشده

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

يك كشتی بخار كه بيش از يك قرن پيش در كانال بريستول در جنوب شرقی بريتانيا غرق شده بود به شكل تصادفی كشف شد. كشتی بخار برانسويك در شب كريسمس سال ۰۰9۱ در حالی كه به سمت بندر بريستول میرفت غرق شد. گروه نقشهبرداری آبی بندر بريستول كه مشغول بررسیهای عادی كف كانال بود متوجه شدند كه هيبت برانسويك با اينكه زير شنهای روان و رسوبات مدفون شده، ديده میشود. اين كشتی انگليسی در ۸9۸۱ در گالسكوی اسكاتلند ساخته شد و بهطور مرتب بين ليورپول و بريستول بار حمل میكرد. بر اساس گزارشی كه در آن زمان تهيه شد اين كشتی در ساعت ۰3:۵ دقيقه 4۲ دسامبر در مه غليظ در حال نزديك شدن به بندر غرق شده. در اين حادثه هفت نفر جان خود را از دست دادهاند. از ناخدای كشتی در دادگاهی كه بعداً برگزار شد انتقاد شده بود كه چرا به جای اينكه سرعت كشتی را كم كند بدون آنكه ديد داشته باشد با حداكثر سرعت به جلو رفته. شيب تند كف دريا هم در واژگونی كشتی نقش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.