هشدار جدي آلمان به دولت ترامپ

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

در پي تصويب تحريمهاي جديد اياالت متحده عليه روسيه، وزير خارجه آلمان به واشنگتن هشدار داد كه از جريمه شركتهاي اروپايي طرف حساب روسيه خودداري كند: «ما تأثيرات برونمرزي تحريمهاي آمريكا عليه شركتهاي اروپايي را به هيچ عنوان نميپذيريم». زيگمار گابريل روز جمعه (۸۲ ژوئيه/ ۶ مرداد) در برلين همچنين گفت: «اين موضوع را رئيسجمهوري ترامپ ميداند، وزارت خارجه و دولت اياالت متحده هم ميدانند.» گابريل اين ادعا كه تحريمهاي يادشده در راستاي سياست «اول آمريكا» دونالد ترامپ هستند را رد كرد. به اعتقاد وزيرخارجه آلمان، محدوديتهاي جديد عليه روسيه «ابزار مناسب و درخوري براي حمايت از صادرات يا بخش انرژي آمريكا نيستند». سناي آمريكا شامگاه پنجشنبه (به وقت اروپا) تحريمهاي جديد عليه روسيه، ايران و كرهشمالي را با اكثريت قاطع تصويب كرد. روسيه به دليل الحاق شبهجزيره كريمه از اوكراين به روسيه و همچنين «حمله سايبري به آمريكا در جريان انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده در سال ۶۱۰۲» تحريم شده است. اين نخستينبار است كه آمريكا به تنهايي درباره تحريم روسيه تصميم ميگيرد. واشنگتن پيش از اين همواره با متحدان اروپايي خود در اين باره مشورت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.