ميكروپيپ زيرپوستي براي كارمندان يك شركت

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

يك شركت در ايالت ويسكانسين آمريكا، به كارمندانش ميكروچيپ ميدهد كه با كاشت آن ميتوانند تنها با حركت دست، در رمزدار ساختمان را باز كنند، به كامپيوتر اداره وارد شوند و حتي از اتاق تنفس (استراحت) اداره از دستگاه خودكار تغذيه بخرند. شركت فناوري «ثري اسكوئر ماركت» كه به 32M نيز شناخته ميشود، ميگويد انتظار دارد كه حدود ۰۵ نفر از كارمندانش از اين فناوري نوين بهره ببرند. اين چيپها به اندازه يك دانه برنج هستند كه زير پوست دست، بين انگشت شست و انگشت اشاره كاشته ميشوند. شركت 32M فناوريهاي جديد براي بازار خرده فروشي و دستگاههاي سلف - سرويس اتاقهاي تنفس ارائه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.