لغو کنسرت از حامد همايون و آسرايي تا ناظريها

موج جديد فشار به موسيقی در كشور نشانه چيست؟

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

آريا صالحی- تابستان فصل پررونق كنسرتهاي موسيقي است. فصلي كه خوانندگان زيادي براي قرار گرفتن در نوبت اجراي كنسرت در تهران و شهرستانها با هم رقابت ميكنند و آهنگهاي جديدشان را براي اجرا در كنسرتهاي اين فصلشان آماده ميكنند. در آخر هفتهاي كه گذشت اما خبر لغو سه كنسرت را شنيديم. فريدون آسرايي در كرج، حامد همايون در يزد و شهرام و حافظ ناظري در قوچان قرار بود روي استيج بروند اما هر كدام به داليلي كنسرتشان كنسل شد.

فريدون آسرايي

اولين كنسرتي كه خبر كنسل شدن آن منتشر شد، كنسرت فريدون آسرايي بود. خواننده محبوبي كه قرار بود در كرج روي استيج برود. روابط عمومي برنامه جشن ميالد امام رضا(ع) كه قرار بود فريدون در آن برنامه اجرا داشته باشد، گزارش داد: «اين برنامه بنا به داليلي كه امنيتي اعالم شده، لغو شد. تمامي مجوزهاي الزم و قانوني جهت برگزاري اين مراسم از پيش انجام شده بود و تبليغات و بليتفروشي آن نيز تا امروز جريان داشت كه با تماس تلفني مسئوالن اداره ارشاد استان كرج عدم برگزاري آن به برگزاركنندگان كنسرت اعالم شد. پيش از اين نيز كنسرت فريدون آسرايي در استان خراسانرضوي بهرغم طي همه مراحل قانوني، بنا به علل نامعلوم با مشكل و ممنوعيت مواجه شده بود. لغو برنامههاي هنري در ايران اين شائبه را بهوجود ميآورد كه سليقههاي شخصي بر قوانين و مقررات پيشي گرفته و هر مسئول در هر مسئوليتي بنا به خواست و ميل خود به جريانات فرهنگي و هنري نگاه ميكند. اينكه در چهل كيلومتري پايتخت مراسم جشن محدودي را برنتابيده و به بهانه ناامني آن را لغو كنند، توجيه منطقي و مستدلي نيست. در حالي كه چند قدم اين طرفتر در تهران بزرگ هر شب چندين برنامه با ابعاد وسيعتر برگزار ميشود بدون آنكه مشكلي به وجود بيايد. آنچه در اين ميان مطرح است نقش پر رنگ مراجع بيارتباط با موضوع فرهنگ و هنر اما تأثيرگذار در تصميمات كالنشهرهاست. كساني كه فراقانوني عمل كرده و حكم به تعطيلي كنسرتها و جشنهاي فرهنگي ميدهند. همانها كه مجوزهاي قانوني را به سادگي بياثر ميكنند. كاش براي اين شخصينگريها فكري صورت گيرد.»

حامد همايون

خواننده معروف اين روزها قرار بود پنجم و ششم مردادماه در شهر يزد روي استيج برود. برنامهاي كه با اطالعيه وزارت فرهنگ و ارشاد استان يزد كنسل شد. در اين اطالعيه آمده است: «به دنبال تهديدهاي پيدا و پنهان و فشار گروههاي خاص و به منظور حفظ آرامش و امنيت، اجراي برنامه به زمان ديگري موكول شده است.» اينكه اين زمان ديگر از نظر اداره ارشاد شهر يزد چه زماني است و چه زماني اين تهديدهاي پيدا و پنهان و فشار گروههاي خاص رفع ميشود، در اين اطالعيه مشخص نشده است.

شهرام و حافظ ناظري

لغو كنسرت «آواز پارسي» در قوچان يكي از پرسروصداترين خبرهاي جمعهشب گذشته بود. در حالي كه حافظ ناظري قبل از سفر به قوچان در اينستاگرامش نوشت: «در راه قوچان؛ به شايعات توجه نكنيد!» اما به نظر ميرسيد از نگاه دستاندركاران برگزاري كنسرت در شهر قوچان اين شايعات خيلي جدي بود و تا پاي پلمب سالن محل برگزاري كنسرت هم رفته بودند. شهرام و حافظ ناظري وقتي براي كارهاي آمادهسازي پيش از اجرايشان به سالن رفتند با در پلمبشده روبهرو شدند. آنها به همراه هوادارانشان كه بليت كنسرت را در دست داشتند ساعتها پشت در محل برگزاري كنسرت ماندند تا جواب درستي براي كنسل شدن اجرايشان داشته باشند اما تنها جوابي كه دريافت كردند اين بود كه به علت ناامن بودن سالن، از برگزاري اين كنسرت جلوگيري شده است. اين حجم از فشار و استرس روي شهرام ناظري، بعد از چند ساعت او را راهي بيمارستان كرد. او در بيمارستان بود كه خبر از فك پلمب در سالن دادند و اين در حالي بود كه حافظ ناظري باالي سر پدرش در بيمارستان بود. او از بيمارستان خودش را به سالن رساند و از دوستدارانش كه ساعتها منتظر مانده بودند دلجويي كرد. پس از فك پلمب سالن، در حالي كه برخي از مقامات محلي قوچان خبر داده بودند كنسرت در حال برگزاري است، حافظ ناظري رو به مردم حاضر در سالن گفت: «نميدانم چگونه چنين خبري را پخش ميكنند كه كنسرت با موفقيت در حال برگزاري است؟ در حالي كه من كنار پدرم در درمانگاه بودم و او زير سرم بود، اين خبر را شنيدم. براي همين به سالن برگشتم تا توضيحاتي را بدهم. هرچند نميدانم واقعا در برابر چنين اتفاقي چه بايد گفت.» او با اشاره به اينكه مقامات، ناايمن بودن سالن را دليل پلمب آن اعالم كردهاند، ادامه داد: «چرا با حيثيت و اعتبار مردم بازي ميكنيم، چگونه اين سالن با ستونهايي به اين بزرگي و محكمي روي سر مردم ميريزد.»

شهرام ناظري تا عصر روز شنبه در بيمارستان قوچان بستري بود و پس از بهبود حالش، از بيمارستان مرخص و راهي تهران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.