انتقاد مهناز افشار از پايانبندي و سانسور سريال «عاشقانه»

تغيير ناگهاني شخصيت «گيسو» نتيجه مطلوب نداشت

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

وبسايت بيبيسي فارسي در گزارشي درباره تمام شدن ناگهاني سريال «عاشقانه»، گاليههاي مهناز افشار از پايانبندي اين سريال را منعكس كرده است. او از محدوديتهايي مانند زمان، سانسور و مسائل مالي به عنوان عوامل چنين پاياني نام برده و گفته كه سازندگان سريال براي فرار از سانسور مجبور به «خودسانسوري» شدند. در اين گزارش، بعد از اشاره به شتابزدگي پايان اين سريال آمده است: «مهناز افشار، بازيگر نقش گيسو در عاشقانه، به بيبيسي گفت كه خودش هم به عنوان يكي از عوامل اين سريال معتقد است كه پايانبندي كار مناسب نبوده است. خانم افشار با اشاره به اينكه پايانبندي بسياري از سريالها و فيلمهاي ايراني دچار ضعف تعليق است گفت عوامل متعددي در چگونگي تمام شدن يك فيلم يا سريال دخيل هستند. بازيگر نقش گيسو گفت در مورد عاشقانه هم محدوديتهايي مانند زمان، سانسور و مسائل مالي باعث شد كه عاشقانه اينگونه تمام شود.»

اين ستاره سينماي ايران كه قبال هم تجربه بازي در سريالهاي شبكه نمايش خانگي را داشته، در ادامه انتقاد خود گفته است: «تغيير تصوير گيسو از چيزي كه در ذهن مخاطب ساخته شده به كسي كه مأموريت دارد فساد را در فعاليتهاي حاج يونس و پسرش كشف و برمال كند، در يك قسمت، آن هم بعد از شانزده قسمت، نتيجه مطلوب ندارد.» افشار همچنين گفته كه سازندگان سريال «عاشقانه» براي فرار از سانسور، مجبور به «خودسانسوري» شدهاند: «طبيعتا قصه، قصه روز و در ارتباط با طبقهاي است كه اين لوكس بودن را الزم دارد. دغدغههاي اين طبقه هم قرار بود مطرح بشود اما من هم با اينكه گريمها زياد بوده موافقم. به همين دليل ما در قسمتهاي پاياني سريال، هم براي بهتر شدن كار و هم براي فرار از سانسورها خودسانسوري كرديم.» سريال «عاشقانه» به كارگرداني منوچهر هادي، طي اين چند ماه توزيعش با حاشيههاي ديگري هم مواجه بود كه به اختالف ميان سرمايهگذران ربط داشت. اين سريال در نهايت با پخش هفده قسمت به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.