شيوه جالب آنجلينا جولي براي انتخاب بازيگر

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

آنجلينا جولي در فيلم «نخست پدرم را كشتند» داستان وحشت زندگي در دوران حكومت خمرهاي سرخ را به تصوير ميكشد. كارگردان «شكستناپذير» در يتيمخانهها، سيركها و مدارس مناطق فقيرنشين كامبوج دنبال بازيگر گشته است تا افرادي را پيدا كند كه در حقيقت طعم سختي را كشيدهاند. فيلم «نخست پدرم را كشتند» خاطرات لونگ اونگ را روايت ميكند. خانواده لونگ اونگ از قربانيان جنايات خمرهاي سرخ بودند و او تجربيات تلخ خود از اين دوران را در كتابي آورده است كه دستمايه ساخت فيلم تازه آنجلينا جولي است. براي يافتن بازيگر، بازي سادهاي برپا شده بود كه در آن مقداري پول روي ميز قرار داده شده بود. از كودكان ميخواستند تا به چيزي فكر كنند كه براي آن به پول نياز دارند و سپس پول را بقاپند و فرار كنند. حال مسئول آزمون وانمود ميكرد كه كودك را گرفته است و اينجا احتماالً كودك درباره دليل برداشتن پول دروغي سرهم ميكرد.

در نهايت نقش لونگ اونگ به كودكي به نام سري موخ رسيد. جولي درباره انتخاب او گفت: «او تنها كودكي بود كه براي مدتي طوالني به پول نگاه كرد و هنگامي كه مجبورش كرديم پول را پس بدهد، احساساتش بر او غلبه كرد. زماني كه از او پرسيدند پول را براي چه ميخواسته؟ پاسخ داد: پدربزرگم مرد اما نتوانستيم مراسم ترحيمي در شأن او داشته باشيم.» آنجلينا جولي در همين گفتوگو از دست و پنجه نرم كردن با بيماري فلج بل سخن گفته و اعالم كرده بود كه براي درمان از طب سوزني كمك گرفته است. «نخست پدرم را كشتند» در جشنواره فيلم تورنتو، نخستين نمايش جهاني را تجربه ميكند و سال آينده اكران خواهد شد.

منبع: گاردين / ۸۲ جوالي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.