نااميدي از كابينه دوازدهم

ميرزايي نماينده اصالحطلب مجلس بيان كرد

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي با «مأيوسكننده» خواندن اخبار مربوط به كابينه دوازدهم، خواستار معرفي وزرايي با رويكرد گفتماني مشخص شد و تأكيد كرد نميتوان از وزراي غيرگفتماني انتظار معرفي مديران اصالحطلب داشت و همچنين گفت احتمال دارد اين افراد جذب جريان رقيب در انتخابات ۰۰۴۱ شوند.

جالل ميرزايي در گفتوگو با ايلنا، با اشاره به انتشار برخي اخبار درباره عدم تحقق خواست و مطالبههاي عموم رأيدهندگان و جريان اصالحات در تشكيل كابينه دوازدهم اعالم كرد: «اگر به اخباري كه از تركيب كابينه آينده منتشر ميشود، با نگاه اصالحطلبي و حاميان آقاي روحاني در انتخابات بنگريم، اين اخبار تا حدودي مأيوسكننده است.»

او با بيان اينكه اخبار و گمانهزنيها در ارتباط با وزراي مد نظر روحاني در تشكيل كابينه دوازدهم مأيوسكننده است، گفت: «رئيسجمهوري در ايام رقابتهاي انتخاباتي تصريح كردند كه مطالبات مردم و جريان اصالحات را در نظر ميگيرند. آقاي روحاني همچنين در مراسم تقدير از فعاالن ستادهاي انتخاباتي نيز بهصراحت گفتند مردم انتخاب كردند كه چهكساني در مديريت كشور بايد حضور داشته باشند.»

او با ابراز نگراني نسبت به عدم تحقق مطالبات مردم و حاميان روحاني در تشكيل كابينه خاطرنشان كرد: «آنچه در تشكيل كابينه شاهد هستيم و آنچه رخ ميدهد تا حدودي نگرانكننده است. وقتي كابينهاي شكل بگيرد كه بهلحاظ گفتماني انسجام الزم را نداشته باشد، در مواجه با مشكالت و در مقاطع بحراني منسجم عمل نخواهد كرد.»

او يادآور شد: «پيشنهادم اين است كه با توجه به بازخوردهاي عمدتا منفي كه در پي معرفي گزينههاي احتمالي وزراي پيشنهادي در جامعه شاهد بودهايم، آقاي روحاني در اين رويكرد خود نسبت به معرفي كابينه بازنگري كند.»

نماينده اصالحطلب مردم ايالم در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: «قطعا همراهي رئيسجمهوري با رهبري بسيار مهم و با ارزش است اما به هر حال اين گزينهها بايد كارآمد باشند و مردم و جريان اصالحات نيز اين افراد را بپذيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.