امام جمعه اصفهان:

تحريمها موجب خير است؛ نبايد ناراحت شويم

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

امام جمعه موقت اصفهان گفت: «نبايد فقط شعار داد كه ما جناحي نيستيم بلكه بايد به آن عمل كرد و دولت افرادي كه واقعاً انقالبي هستند را براي كابينه انتخاب كند.»

به گزارش انتخاب، حجتاالسالم سيد مجتبي ميردامادي در خطبههاي نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: «ما بايد همه نيازهاي خود را از خدا بخواهيم نه از كدخدا، هر جا مديريت انقالبي داشتهايم پيشرفت هم داشتهايم اما هرجا اين نوع مديريت نبود شكست خوردهايم.»

او با بيان اينكه از دولت ميخواهيم حزببازي و جناحبازي را كنار بزند تا در روز قيامت شرمنده مردم نشود، افزود: «نبايد فقط شعار داد كه ما جناحي نيستيم بلكه بايد به آن عمل كرد، دولت افرادي كه واقعا انقالبي هستند را براي كابينه انتخاب كند.»

او با اشاره به تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران، تحريمها را موجب خير دانست و تصريح كرد: «نبايد از وجود اين تحريمها ناراحت شويم بلكه تحريم ميتواند موجب پيشرفت كشور شود. در دوران دفاع مقدس در صنايع نظامي به شدت در تحريم بوديم و موشكي نداشتيم اما همين تحريمها باعث شد تا امروزه به خودكفايي در توليد موشكهاي مختلف براي دفاع از كشور برسيم و اگر كسي به ما حمله كند به نحوي دفاع كنيم كه دشمنان ما در خاورميانه نابود شوند.»

ميردامادي ادامه داد: «قبل از انقالب اقامه نماز جمعه عمًال غير ممكن بود اما امروز در ۰۰5 شهر نماز جمعه برقرار است، بايد گفت همين نماز جمعه كشور را بيمه كرده است.»

او با بيان اينكه نماز جمعه فريضهاي واجب بوده و آنچه دشمن را عاصي ميكند همين جمعيت پرشور شركتكنندگان در نماز جمعه است، گفت: «دنيا هميشه خطبههاي نماز جمعه در ايران را رصد ميكند و در ميعادگاه عبادي سياسي در تصميمگيريهاي دشمن تأثيرگذار است.»

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به رخ دادن گناههاي عملي در جامعه خاطرنشان كرد: «اگر امر به معروف نكنيم گناه علني ميشود و اين همان خواسته دشمن است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.