عجب غلطي كرديم درس خونديم!

Tamashagaran Emrooz - - امروز - احمدرضا كاظمي

قطعا ديگه تا االن ميدونيد كه از هفته پيش قرار شد به معتادا مواد مخدر دولتي بدن و براشون حتي «اتاق تزريق» احداث كنن كه جنس خوب و با كيفيت و خالص به مشتري برسه و دست واسطهها از بازار مواد كوتاه شه! يعني چهار روز ديگه اگه ديديد توي اپليكيشن ديوار يه قسمت اضافه شده تحت عنوان «مواد مخدر» و توي كتگوريش «ترياك، شيره، حشيش، علف »...و ديده ميشه هيچ تعجب نكنين. كًال اين روزا دنيا دست خالفكاراس و هرچي امكاناته براي اوناس! اصًال فكر كنم من و شما اشتباه كرديم كه درس خونديم. االن دولت اينقدر كه به معتادا توجه داره (كه البته بايدم داشته باشه) يكدهمش رو به من فوقليسانسه بيكار نداره. از اون طرفم كه تازگيا بوي فيلتر شدن تنها دلخوشي اين روزهامون يعني تلگرام به مشام ميرسه! اين در حاليه كه يكي از امكاناتي كه جديدا براي زندانيها فراهم كردن «مالقات با خانواده از طريق وبكم» هست. چهار روز ديگه اگه ديديد يكي توي اينستاگرام بهتون پيام داده كه بيا اين كارت شارژ رو بگير بيا imo ويدئوكال مثبت هجده سال، يا چقد ميگيري بياي اسكايپ ببينمت چه شكلي هستي؟ اين احتمال رو بديد كه طرف زندونيه و در حالي كه روي بازوش يه خالكوبي رفيق بيكلك مادر زده، توي سلول انفرادي منتظره كه همين فردا پسفردا سرش بره باالي دار و خالصه ميخواد هر جوري كه هست و به هر قيمتي شده «ناكام» از دنيا نره، ولو اينكه كامش بهصورت مجازي و وبكمي باشه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.