چالشبرسرآمارمرگخودخواسته

رئیس‌انجمن‌پیشگیری‌از‌خودکشی،‌آمارهای‌اعالم‌شده‌استان‌تهران‌را‌صحیح‌نم‌یداند‌ ‌و‌دو‌برابر‌شدن‌مرگ‌تهران ‌یها‌بر‌اثر‌خودکشی‌را‌تکذیب‌م ‌یکند

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

شماره /295 روزنامه هنری، ورزشی و اجتماعی/8 صفحه - دوشنبه/9 مرداد 1396

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.