سایه بانك مركزي بر سر وزارت اقتصاد

نماینده ایالم: وزارت اقتصاد جایگاه اصلي خود را ندارد

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

نماینده ایالم در مجلس شوراي اسالمي گفت: «وزارت اقتصاد و دارایي در سالهاي اخیر زیر سایه بانک مرکزي بوده و این وزارتخانه نتوانسته فرماندهي مناسب و کارآمدي را براي هماهنگي میان سایر نهادهاي اقتصادي در کشور بهوجود آورد و مشکالت امروز حاصل همین نبود مسئله است.»جالل میرزایي، عضو کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه وزارت اقتصاد فرماندهي خوبي نداشته است، افزود: «وزارت اقتصاد متأسفانه هیچگاه جایگاه واقعي و نقش فرماندهي سازمانهاي اقتصادي و سیاستگذاري و هدایت آنها را چه بر اساس چشمانداز و چه برنامههاي بلندمدت نداشته است، وزارت اقتصاد عمدتا در سایه بانک مرکزي و سازمان مدیریت برنامه و بودجه بوده و نقش راهبري را در اقتصاد از دست داده است.»میرزایي با بیان اینکه تجربیات آقاي نهاوندیان در اقتصاد باید مورد بررسي قرار گیرد، گفت: «باید برنامههاي ایشان را ببینیم چون تاکنون در جایگاه کسب رأي اعتماد از مجلس قرار نگرفته است. ارزیابي و قضاوتي هم نميتوان در این خصوص کرد و قطعا مجلس روي سابقه و برنامههاي ایشان ورود و با بررسي رأي خواهد داد.»نماینده ایالم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اینکه حضور آقاي نهاوندیان ميتواند در جذب بخش خصوصي مؤثر باشد، گفت: «متأسفانه سیاست حاکم بر اتاق ایران سیاستهاي واردات بود و نگاه وارداتي موفقیتآمیز نبوده است، سابقه آقاي نهاوندیان در بخش خصوصي احتماال بتواند بخش خصوصي را پاي کار بیاورد.»وي با تأکید بر اینکه مشکالت اقتصادي کشور از فقدان فرماندهي درست سرچشمه ميگیرد، گفت: «مشکل اقتصاد ما نبود مرکز فرماندهي توسعهگرا، تحولگرا و تیم هماهنگ اقتصادي است و اگر سازمانهاي اقتصادي هر کدام راه خودشان را برود یقینا به جایي نخواهیم رسید. باید رویکرد اقتصادي مشخص، مدیر اقتصادي مشخص با برنامه اقتصادي هماهنگ با همه اجزاي دولت داشته باشیم.»میرزایي با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد از دنیا عقب هستیم، تصریح کرد: «مشکالت اقتصادي در کشور و رقابت در دنیا زیاد است و ما در حال عقب افتادن هستیم. باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایي و سایر نهادهاي اقتصادي به صورت هماهنگ براي پیشبرد اهداف اقتصادي تالش کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.