چالش بر سرآمار مرگ خود خواسته

رئيس انجمن پيشگيری از خودكشی، آمارهای اعالم شده استان تهران را صحيح نمیداند و دو برابر شدن مرگ تهرانیها بر اثر خودكشی را تکذيب میكند

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

نيلگون جوادی- دو برابر شدن آمار خودكشي در تهران، خبر عجيب و شوكهكنندهاي بود كه طي دو روز گذشته منتشر شد. وقتی علت افزايش اين آمار را پيگيري كرديم، متوجه شديم مسئوالن مرتبط با ماجرا اين آمار را رد ميكنند و رئيس انجمن پيشگيري از خودكشي مدعي است اطالع دقيقي از آمار تعداد خودكشيهاي منجر به فوت ندارد.

به گزارش ايسنا بر اساس آمارهاي اداره ثبت احوال استان تهران، آمار خودكشي سال 95 نيز با افزايش حدود دو برابري نسبت به سال 94 همراه بوده است. به طوري كه در سال گذشته 41 نفر در تهران خودكشي كردهاند كه 31 نفر آنها مرد و 10 نفر زن بودهاند. اما آمارهاي سال 94 حكايت از خودكشي 22 نفر دارد كه از اين ميان تنها دو نفر زن بودهاند. در ميان شهرستانهاي استان تهران نيز بيشترين آمار خودكشي به نام شهرستان شهريار ثبت شده است. بر اين اساس از 41 خودكشي ثبت شده در استان تهران تنها 27 نفر در شهريار خودكشي كردهاند كه 20 نفر از آنان مرد و هفت نفر زن بودهاند.

دكتر سيدكاظم ملكوتي، رئيس انجمن پيشگيري از خودكشي، در گفتوگو با تماشاگران امروز ميگويد: «آمار منتشر شده اخير به هيچوجه صحيح نيست. دو برابر شدن آمار خودكشي حتي اگر فقط در يك استان باشد كامال غيرمنطقي است. آمار غيرواقعي كه از سوي رسانهها منتشر ميشود خود منجر به دامن زدن به پديده خودكشي ميشود چراكه جنبه القايي دارد و عالوه بر اين مردم را شوكه و ناراحت ميكند. البته من مخالف شفافسازي در اين خصوص نيستم اما انتشار آمار مخصوصا به شيوههاي اغراق شده و نامعتبر ميتواند صدمهزننده باشد.»

او در توضيح بيشتر اين مسئله ميگويد: «چند روز پيش روزنامه ايران گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه يكسوم مردمي كه در استان ايالم فوت كردهاند، بر اثر خودكشي درگذشتهاند؛ اما من با تحقيقاتي كه كردم متوجه شدم اين آمار ابدا صحيح نيست. از 180 نفري كه در ايالم فوت كردهاند تنها 10 نفر بر اثر خودكشي درگذشتهاند. رسانهها بايد بدانند وقتي دست به انتشار مطالب اينچنيني ميزنند باعث ايجاد تشويش و اضطراب مردم ميشوند به عالوه افرادي كه مستعد بيماريهاي روحي و خودكشي هستند با شنيدن اين اخبار بيشتر تحريك و تشويق ميشوند كه دست به خودكشي بزنند.» رئيس انجمن پيشگيري از خودكشي، مدعي است آماري از تعداد افرادي كه در سالهای 94 و 95 خودكشي كردهاند ندارد و آمار دقيق در اين مورد را تنها پزشكي قانوني ميتواند اعالم كند كه اين سازمان هم به راحتي اين آمار را منتشر نميكند. اين در حالي است كه بر اساس خبر اخير، آمار منتشر شده از سوي ثبت احوال اعالم است. وقتي از ملكوتي ميپرسيم چطور ميشود به آمار دقيق دست پيدا كرد، ميگويد كسي به رسانهها آمار نميدهد چراكه شما شر به پا ميكنيد !

در خصوص آمار منتشر شده درباره خودكشي دكتر مسعود احمدزاد، متخصص اعصاب و روان و استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران به تماشاگران امروز ميگويد: «من اطمينان دارم اين اخبار صحت ندارد چراكه ما در تمام دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و تمام بيمارستانها سيستم ثبت خودكشي داريم كه تمامي خودكشيهاي منجر به فوت را ثبت ميكنند. بر اساس اين آمار ميتوان گفت در سالهای گذشته ميزان خودكشيهاي منجر به فوت تقريبا ثابت بوده و هر سال چيزي حدود چهار هزار نفر در كشور بر اثر خودكشي جان خود را از دست ميدهند.» احمدزاد با اشاره به آمار متوسط خودكشي در جهان توضيح ميدهد: «متوسط آمار خودكشي در جهان 12 نفر در هر 100 هزار نفر است كه در ايران اين آمار بين دو تا شش نفر در هر 100 هزار نفر است. بنابراين ميزان خودكشي در ايران از آمار متوسط جهاني هم كمتر است. البته اين به معناي آن نيست كه نگران مسئله خودكشي نباشيم اما آمار نشان ميدهد وضعيت ايران نسبت به بسياري از كشورها در اين زمينه بهتر است.»

وي همچنين در مورد افزايش آمار خودكشي به بيان يك نكته ميپردازد و ميگويد: «ما نسبت به سالهاي قبل كمی افزايش ميزان خودكشي داشتهايم كه اين به علت افزايش پوشش سيستم ثبت خودكشي بوده است. چون اين آمارها از سال 88 به بعد ثبت شدهاند. ضمن آنكه در يكسري از استانها اين آمار گزارش داده نميشد اما بعد از مدتي گزارش داده شده است اما به معني افزايش خودكشي نبوده است. خوشبختانه بهطور كلی روند خودكشي تقريبا ثابت بوده يا افزايش بسيار كمي داشته است.» در حالي كه مسئوالن ميگويند رسانهها گاهی دست به انتشار آمار نادرست در مورد خودكشي ميزنند و باعث تشويش اذهان عمومي ميشوند، نه ثبت احوال ونه پزشكي قانوني و نه حتي انجمن پيشگيري از خودكشی آماري مربوط به تعداد خودكشيها در اختيار خبرنگاران نميگذارند. بنابراين چگونه ميتوان انتظار داشت در اين خصوص شفافسازي شود و رسانهها گزارشها و تحليلهاي مناسبي براي حل اين معضل بزرگ رواني اجتماعي منتشر كنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.