پتانسیل رشت براي توسعه صنایع مكمل غذایي

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مدير ارتباطات و امور بينالملل رشت عنوان كرد:

فاطمه قديمي گفت: «با توجه به نزديكي شهر رشت به منطقه آزاد بندر انزلي در بحث توسعه استان ميشود از اين ظرفيت در پروژههاي مشترك بينالمللي استفاده كرد.» مدير برنامههاي يونسكو در شهر خالق رشت با اشاره به بكر بودن فرصتهاي سرمايهگذاري استان افزود: «آنهايي كه به چشم اقتصادي به اين بحث نگاه ميكنند لذت ميبرند و آنهايي كه به چشم دلسوزانه مينگرند، افسوس ميخورند كه چرا سالها از اين ظرفيتها استفاده نشده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.