شاگردان كيروش يك رده سقوط ميكنند

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

ردهبندي تيمهاي ملي فوتبال جهان پنجشنبه هفته آينده 19 مرداد از سوي سايت فدراسيون جهاني فوتبال اعالم ميشود. تيم ملي ايران در پايان ماه آگوست ميالدي در امتياز 893 باقي مانده اما از آنجايي كه تيم فوتبال كاستاريكا در اين ماه با افزايش قابل توجه امتياز مواجه شده، اين تيم با 918 امتياز تا رده 21 جهان صعود كرده و به همين دليل شاگردان كيروش در ماه بعدي ميالدي با يك رده سقوط در رده 24 جهان قرار خواهند گرفت. همچنين در رنكينگ ماه بعدي، تيم فوتبال برزيل دوباره به رده اول دنيا بازگشته و تيم ملي آلمان به رده دوم سقوط خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.