هشدار به خريداران گوشيهاي آيفون

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

این روزها برخي از سودجویان بازار، گوشيهاي ریفربیشد آیفون را بهجاي گوشي آکبند به فروش ميرسانند. به گوشيهایي که بنا به دالیلي از جمله مشکالت نرمافزاري یا سختافزاري یا استفاده در یک مناسبت خاص فعال شدهاند و دوباره به کارخانه مرجوع و پس از رفع ایراد، به بازار برگردانده ميشوند، ریفربیشد )Refurbished( ميگویند. البته کارخانه روي جعبه محصول مورد نظر، کدي را به همراه شماره سریال قید ميکند تا خریدار هنگام خرید بداند کاالیي که ميخرد، از نوع ریفربیشد است. بد نیست بدانید که این کاال دستدوم یا مشکلدار محسوب نميشود؛ بلکه به دلیل اینکه یکبار جعبه آن باز شده است و ایرادش برطرف شده، به آن ریفربیشد یا بازسازيشده گفته ميشود.

در تمام دنیا مرسوم است که گوشيهاي ریفربیشد با قیمتي ارزانتر به فروش ميرسد؛ این رقم در کشورهاي مختلف ۰۰۱ دالر یا ۰۰۳ درهم و معادل ۰۰۳ تا ۰۵۳ هزار تومان در ایران است. درحالي که پیشتر تعداد معدودي از آیفونهاي ریفربیشد وارد بازار ميشد، بهتازگي تعداد این گوشيها زیادشده است و بدون آگاهي خریدار و با قیمت نسخهي آکبند در اختیار آنها قرار ميگیرد.

گزارشها حاکي از این هستند که غیر از کاالي قاچاقي که بهوفور در بازار موجود است، تعداد گوشيهاي ثبت سفارش شدهي ریفربیشد از سوي واردکنندگان قانوني نیز زیادشده و مدلهاي بازسازيشده بهجاي مدل آکبند ثبت سفارش ميشوند.

بر این اساس به خریداران توصیه ميشود هنگام خرید گوشيهاي آیفون حتما دقت کنند که در کنار شماره سریال، کدي قرار دارد که نشان ميدهد آن گوشي نسخهاي است که قبال مشکل داشته و رفع ایراد شده یا در کل آکبند است و قیمت این دو با هم حدود ۰۰۳ تا ۰۵۳ هزار تومان تفاوت دارد. البته به این معني نیست که گوشي مورد نظر مشکل دارد اما براساس قوانین، به دلیل باز شدن و رفع ایراد آن دستگاه، باید با قیمت کمتري در اختیار مشتري قرار گیرد. البته مشکل بازار موبایل و گوشيهاي آیفون فقط فروش نسخه ریفربیشد بهجاي آکبند نیست؛ یکي دیگر از مواردي که خریداران باید هنگام خرید آیفون به آن توجه داشته باشند، فعال و اکتیو بودن یا نبودن گوشي است. در بسیاري از موارد دیده شده که خریداران آیفون پس از خرید متوجه ميشوند گوشي آنها قبًًال روشن شده است. این گوشي نیز از قیمت کمتري نسبت به نسخه آکبند برخوردار است اما معموالًً فروشنده این موضوع را به خریدار اعالم نميکند و گوشي را با قیمت باالتري به فروش ميرساند. بر این اساس، کاربر هنگام خرید باید به سایت اپل مراجعه و شماره سریال گوشي خود را وارد کند. پس از وارد کردن این شماره، مشخص ميشود که گوشي قبال فعال شده است یا خیر.

یکي دیگر از کالهبرداريهایي که این روزها بهوفور در بازار دیده ميشود، فروش گوشي لیبل بهجاي آکبند است. برخي از گوشيها داراي لیبل هستند و به آنها اصطالحاًً در بازار ایران «آیفون لیبل» گفته ميشود. گوشي به هر دلیلي خراب بوده و براي اپل ارسال شده است. کارخانه گوشي راًً تعویض کرده اما داخل همان جعبه قدیمي گذاشته و مجددا ارسال کرده است. شماره سریال درجشده روي جعبه گوشي با شماره سریال خود گوشي متفاوت است و بر این اساس لیبل قرارگرفته روي جعبه، شماره سریال گوشي جدید است. این گوشي نیز قیمت کمتري از نسخهي آکبند دارد اما بارها مشاهده شده است که این گوشيها نیز با قیمت گوشي آکبند در بازار ایران به فروش ميرسند.

یکي دیگر از موارد تخلفي که از گذشته وجود داشته است و همچنان شاهد بروز آن در بازار هستیم، تعویض هدفون، آداپتور و کابل اصلي گوشيهاي آیفون است. قیمت نسخه اصلي هدفون بین ۰۳۱ تا ۰۵۱ هزار تومان، آداپتور ۰۰۱ تا ۰۲۱ هزار تومان و کابل ۰۰۱ تا ۰۲۱ هزار تومان است که بهطور میانگین همین لوازم جانبي داخل جعبه گوشي، قیمتي برابر ۰۵۳ هزار تومان دارند اما بسیاري از سودجویان نسخهي اصلي لوازم جانبي گوشيها را از جعبه خارج ميکنند و نسخه تقلبي آن را که یکسوم نسخهي اصلي قیمت دارد، در جعبه قرار ميدهند و به این شکل مشتري متوجه تعویض این قطعات نميشود. بعد این لوازم در بازار آزاد به قیمت بسیار باالیي به فروش ميرسد. این موضوع نهتنها به لحاظ اقتصادي به ضرر خریدار است، بلکه ممکن است باعث بروز مشکالتي همچون انفجار و آتشسوزي دستگاه نیز بشود؛ چراکه لوازم تقلبي استاندارد نیستند و ممکن است خسارات جاني و مالي هم در پي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.