جایگاه هجدهم ایران بین تولیدکنندگان خودرو جهان

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

سازمان بینالمللی تولیدکنندگان وسیله نقلیه موتوری ،)OICA( اعالم کرد: ایران با تولید یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۰۱۷ خودرو در سال ۶۱۰۲ جایگاه هجدهم جهان را در تولید خودرو دارد. بر اساس آمار OICA ایران در سال ۶۱۰۲ یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۰۱۷ خودرو تولید کرده که نسبت به سال گذشته رشد ۶.۸۱ درصدی داشته است. این گزارش نشان میدهد چین، آمریکا و ژاپن به ترتیب با تولید ۱۱.۸۲ میلیون، ۹۱.۲۱ میلیون و ۲.۹ میلیون خودرو جایگاههای اول تا سوم تولیدکنندگان بزرگ خودروی جهان را دارند. محمدرضا نعمتزاده در ۵۲ جوالی اعالم کرد ایران در چهار ماه نخست امسال ۰۲۴ هزار خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰۲ درصدی داشته است. او اضافه کرد که انتظار دارد در سال جاری ایران ۶.۱ میلیون خودرو تولید کند. بر اساس آمار منابع ایرانی، سال گذشته ایران ۰۵۳.۱ میلیون خودرو تولید کرده است. ایران در نظر دارد که طی پنج سال آینده تولید خود را به سه میلیون خودرو در سال برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.