پژو ۷۰2آی اتومات در بازار 5۰.5 میلیون قیمت خورد

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

مرحله دوم فروش پژو ۷۰۲.آی اتوماتیک در حالی دیروز صبح آغاز شد که کمتر کسی امکان ثبت در سایت فروش ایران خودرو را پیدا کرد و اکثر مردم با اخطارهای سایت روبهرو شدند. جالب اینکه از ساعت ۰۱ و ۱۴ دقیقه سایت فروش بسته شد و دیگر کسی امکانثبتنام نداشت. مشکالت مردم در ثبتنام این خودرو در حالی بهوجود آمد که قیمت پژو ۷۰۲.آی اتوماتیک دیروز در بازار به ۰۵ میلیون و ۰۰۵ هزار تومان رسید. بنا بر اذعان فعاالن بازار خودرو اختالف قیمت سه میلیون تومانی، بازار داللی این خودرو را رونق داده و همین امر باعث شده تا حاشیه بازار این محصول زیاد شود. البته فروشندگان خودرو معتقدند فروش پژو۷۰۲.آی اتوماتیک در مرحله اول بسیار محدود بوده و در مرحله دوم هم به نظر میرسد مردم عادی نتوانستهاند این خودرو را خریداری کنند. در حال حاضر ایران خودرو پژو۷۰۲.آی اتوماتیک را ۷۴ میلیون و۷۲۳ هزار تومان قیمتگذاری کرده اما رونق بازار این محصول و کمبود عرضه، قیمت آن را به بیش از ۰۵ میلیون تومان رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.