شكنجههاي پسر به خاطر خشم پدر دختر 15 ساله

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

پسري جوان وقتي با دختر نوجواني طرح دوستي ريخت، تصور نميكرد اين دوستي عاقبت شومي داشته باشد.

اين پسر از سوي پدر دختر ربوده شد و به شدت شكنجه شد.

زمستان سال گذشته پسر 81سالهاي به نام فرشاد، به كالنتري ورامين رفت و از دو مرد كه او را ربوده و به شدت كتك زده بودند شكايت كرد. اين پسر گفت: «چند روز قبل با يك دختر 51ساله به نام نازنين آشنا شدم. او شماره تلفنش را به من داد. ما از طريق تلگرام با هم در ارتباط بوديم، تا اينكه ديروز نازنين با من تماس گرفت. او كه هراسان بود گفت مشكلي برايش پيش آمده و به كمك من نياز دارد. من بالفاصله به آدرسي كه او داده بود رفتم، اما نازنين را سوار ماشين سمند پدرش و يك مرد غريبه ديدم. پدر نازنين و مرد غريبه به زور من را سوار ماشين كردند و به شدت كتك زدند. پدر نازنين حتي قصد داشت من را بكشد كه مرد غريبه مانع او شد. آنها گوشي موبايلم، كفش و لباسهايم را از من گرفتند و من را در بيابانهاي حاشيه ورامين رها كردند. من به سختي توانستم خودم را به يك مرد افغان كه آنجا دامداري داشت برسانم و از او كمك بگيرم.»

او ادامه داد: «آنها تهديدم كرده بودند به كسي حرفي نزنم. من هم از ترسم سكوت كردم. تا اينكه متوجه شدم آنها از طريق موبايلم با مشتريان كارگاه مبلسازي پدرم تماس گرفتهاند و از آنها پول خواستهاند. آنجا بود كه فهميدم آنها قصد دارند آبروي چند ساله پدرم را پيش مشتريانش ببرند. به همين خاطر ماجرا را به پدرم گفتم و او من را مجبور به شكايت كرد.»

به دنبال اطالعاتي كه پسر جوان به پليس داد پدر نازنين به نام نادر و دوستش به نام مصطفي، بازداشت شدند. ولي چون در تحقيقات پليسي روشن شد مصطفي در آدمربايي دستي نداشته و مانع كشته شدن پسر جوان نيز شده است براي او قرار منع تعقيب صادر و او آزاد شد.

بدين ترتيب ديروز در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران و به رياست قاضي حسين اصغرزاده و با حضور يك مستشار، به اين پرونده رسيدگي شد. در ابتداي اين جلسه فرشاد به تشريح جزئيات ماجرا پرداخت. او گفت: «باور كنيد فقط چند روز بود كه با نازنين آشنا شده بودم. او به دور از چشم پدرش گوشي موبايل خريده بود و از آن استفاده ميكرد. پدر او با بيرحمي من را ربود و در بيابانهاي حاشيه ورامين تا سر حد مرگ كتكم زد. او حتي با چاقو روي گردن و صورتم خط انداخت. اين ماجرا تأثير بدي در روحيهام گذاشت و هنوز هم تحت درمان روانپزشك قرار دارم.»

سپس وكيل مدافع نادر به دفاع پرداخت. او گفت: «موكلم با قرار وثيقه آزاد است و به همين خاطر در دادگاه حاضر نشده، اما او اتهام آدمربايي را قبول ندارد و ميگويد فرشاد به ميل خودش سوار سمند او شده است. موكلم فقط براي تنبيه كردن فرشاد او را كتك زده بود. از اين رو تقاضا دارم از اتهام آدمربايي تبرئه شود.»

بنا به اين گزارش در پايان اين جلسه، هيأت قضايي وارد شور شد و نادر را به زندان و پرداخت ديه به خاطر جراحتهاي وارد شده به پسر جوان محكوم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.