دستگيري چهار سارق مسلح در قزوين

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

چهار جوان كه پس از سرقت دو خودرو در قزوين قصد به اجرا رساندن دستبردشان از يك طالفروشي را داشتند، قبل از سرقت مسلحانه دستگير شدند. سردار مهدي محمودي، رئيس پليس استان قزوين گفت: «در پي كسب خبري از منابع و اقدامات اطالعاتي و پليسي مبني بر اينكه افرادي پس از سرقت دو دستگاه خودرو قصد سرقت مسلحانه از يك طالفروشي در استان را دارند، بالفاصله كارگروه ويژهاي جهت بررسي ابعاد موضوع و شناسايي سارقان قبل از هرگونه اقدام تبهكارانه از سوي آنان تشكيل شد.» اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: «با اقدامات فني و پليسي توسط كارگروه ويژه، كليه افراد و خودروهاي سرقت شده شناسايي و تمامي تحركات آنان زير چتر اطالعاتي پليس قرار گرفت.» او افزود: «مأموران پس از شناسايي محل قرار و تصميمگيري سارقان جهت عملي كردن نقشه شومشان، با هماهنگي دستگاه قضائي در قالب چند تيم عملياتي در يك اقدام ضربتي و غافلگيرانه چهار متهم را دستگير كردند و به پليس آگاهي انتقال دادند. در بازرسي از محل نيز چند سالح سرد كشف شد.» فرمانده انتظامي استان با اشاره به توقيف دو دستگاه خودروي «زانتيا» و «پرايد» كه قرار بود در سرقت مسلحانه بهكار گرفته شود، بيان داشت: «متهمان ابتدا منكر سرقت خودروها و برنامهريزي براي سرقت مسلحانه از طالفروشي شدند كه پس از مواجه با مستندات و ادله متقن پليس به ابعاد مختلف نقشه شومشان از جمله برنامهريزي براي سرقت خودروي ۶0۲ براي معاوضه با اسلحه كلت كمري اعتراف كردند.» سردار محمودي در پايان تصريح كرد: «در اين رابطه دو دستگاه خودرو پارس كه جهت انجام عمليات سرقت مسلحانه از شهر قزوين به سرقت برده بودند كشف شد و متهمان پس از تشكيل پرونده و معرفي به مراجع قضائي با صدور قرار مناسب قانوني روانه زندان شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.