ماجراي مرگ زن باردار در اردبيل

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

خبري مبني بر مرگ زن باردار در اردبيل به دليل قصور پزشكي منتشر شده كه اين پرونده در دست بررسي است. افشين فتحي، معاون درمان علوم پزشكي استان اردبيل گفت: «اين زن ۳۳ ساله روز ۷۲ ارديبهشتماه به كام مرگ فرو رفت و متأسفانه در شبكههاي مجازي فوت او در روزهاي گذشته اعالم شده است.» او افزود: «بعد از مراجعه زن باردار به بيمارستان، پزشكان متوجه باال بودن آنزيم كبد و در نتيجه سندروم «هلپ» در او ميشوند كه نوعي از سندروم دوران بارداري به داليل نامشخص علمي است.» معاون درمان علوم پزشكي استان تأكيد كرد: «اين سندروم تا 0۲ درصد احتمال مرگ مادر را به دنبال دارد و براي ممانعت از آن ميبايست قطع حاملگي و سزارين صورت گيرد.» فتحي افزود: «بعد از مشاهده اين سندروم در بيمار و اطالع به او، پزشكان اقدام به سزارين كرده و تمامي مراحل زايمان را با موفقيت سپري ميكنند.» او متذكر شد: «در شرايط عادي ميبايست بعد از قطع حاملگي، سندروم بازگشته و بيمار بهبود يابد اما در مورد اين زن ۳۳ ساله اين اتفاق نيفتاده و با وجود تشكيل چندين كميسيون پزشكي و تالش براي نجات او، زن باردار جان خود را از دست ميدهد.» معاون درمان علوم پزشكي استان تصريح كرد: «تمامي روند زايمان و رسيدگي به اين بيمار بررسي شده اما برخالف شائبهها، هيچ قصور پزشكي در مورد او مشاهده نميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.