قتل پسر جوان در قهوهخانه

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

درگيري خونين چند جوان در يك قهوهخانه غيرمجاز با سناريوي مرگباري پايان گرفت. دادستان عمومي و انقالب شهرستان سيرجان از وقوع يك فقره قتل در حوالي ساعت ۲ بامداد شنبه در يكي از قهوهخانههاي زيرزميني و غيرمجاز اين شهرستان خبر داد. تحقيقات اوليه حكايت از آن دارد كه تعدادي جوان در اثر يكسري اختالفات قبلي به مشاجره شديد لفظي با يكديگر اقدام ميكنند كه متأسفانه پس از درگيري و نزاع، يك جوان ۴۲ ساله در اين رابطه به قتل ميرسد. دادستان عمومي و انقالب سيرجان گفت: «تحقيقات براي مشخص شدن عامل اصلي اين جنايت در اداره پليس ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.