پر كردن اسناد پيچيده مالياتي توسط بازنشستگان

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

۰5۲ هزار نفر در دهه هشتم زندگي خود، در بريتانيا ملزم به پرداخت ماليات ساالنه هستند. دادههاي اداره ماليات انگلستان نشان ميدهد كه از هر پنج نفر مالياتدهنده، يك نفر بازنشسته است. هزاران نفر در سن هشتاد سالگي خود، هر ساله مجبور به پر كردن فرمهاي مالياتي هستند. به گزارش اينديپندنت، آنها بخش قابل توجهي از ۷/1 ميليون بازنشستهاي هستند كه ملزم به پر كردن اسناد پيچيده ساالنه ميباشند. با توجه به تحقيقات جديد، بازنشستگان در حال حاضر نسبت به اوايل دهه ۰9 ميالدي تعداد بيشتري از مالياتدهندگان را تشكيل ميدهند. «سر استيو وب» وزير سابق

بازنشستگي انگلستان گفت: «بازنشستگي به معناي آزادي از پرداخت ماليات ساالنه نيست.» تجزيه و تحليلهاي اداره ماليات نشان ميدهد كه يك پنجم مالياتدهندگان امسال باالي 65 سال هستند. اين رقم در اوايل دهه ۰9 يك نهم بوده است. سر استيو گفت: «واضح است كه بازنشستگي به معني رهايي از ماليات ساالنه نيست اما اين بسيار تكاندهنده است كه بيش از ۰5۲ هزار نفر باالي ۰۸ سال هر ساله درگير رسيدگي به پروندههاي كاغذي شوند.» گفته شده كه بخش زيادي از ارزيابي مالياتهاي فردي تا سال ۰۲۰۲، ديجيتالي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.