اپل يكي از مهمترين راههاي دور زدن سانسور در چين را بست

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

برخي شركتهاي ارائهكننده ويپيان اعالم كردهاند كه اپليكيشن آنها در چين از اپاستور حذف شده است. اپل اعالم كرده كه محتواي آنها در چين غيرقانوني است. اپل پيش از اين اپليكيشن «نيويوركتايمز» را هم در چين حذف كرده بود. شركت بريتانيايي »ExpressVPN« نخستين شركتي بود كه متوجه حذف اپليكيشنهاي ويپيان در چين شد. اپليكيشن اين شركت ناگهان در چين از اپاستور- فروشگاه اپليكيشن اپل - حذف شد. ‪»Star VPN«‬ هم خبري مشابه اعالم كرده است. اپل، غول آمريكايي دنياي فناوري، به اين شركتها اعالم كرده كه محتواي اپليكيشن آنها در چين غيرقانوني است. كامپيوترها و گوشيهاي هوشمند با استفاده از نرمافزارهاي ويپيان ارتباطي رمزگذاريشده با سرور برقرار ميكنند. اگر اين سرور به اينترنت بدون سانسور دسترسي داشته باشد، كاربر مورد نظر ميتواند سانسور محلي را دور بزند. به همين دليل ويپيانها در سالهاي اخير در كشورهايي كه در آنها اينترنت سانسور ميشود، به ابزاري براي دسترسي آزاد به اينترنت تبديل شدهاند. چين پيش از اين، فروشگاههاي اپليكيشن را ملزم به ثبت كرده بود. اپل در ژانويه سال جاري (۷1۰۲) هم اپليكيشنهاي خبري نيويوركتايمز به زبانهاي چيني و انگليسي را از اپلاستور در چين حذف كرد. اين شركت آن زمان هم اعالم كرد كه نيويوركتايمز قوانين چين را نقض كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.