طوالنيترين پل معلق عابران در سوئيس افتتاح شد

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

پل معلق ۰۰5 متري در كوهستانهاي شهر زرمات سوييس افتتاح شده كه طوالنيترين پل در نوع خود است و سازندگان آن نامش را «پل اروپا» گذاشتهاند. اين پل كه بخش معلق آن دقيقا 494 متر طول دارد، در ارتفاع 5۸ متري زمين قرار گرفته و به گفته سازندگانش طوالنيترين پل معلق عابران در جهان است. پيش از اين پلي كه در اتريش قرار دارد و 5۰4 متر طول آن است و تاج آن در ارتفاع ۰11 متري زمين قرار گرفته، طوالنيترين پلي بود كه كوهنوردان و گردشگران از روي آن عبور كرده بودند. اين پل جديد در منطقه كوهستاني زرمات، جايگزين پل كهنه ديگري شده كه بر اثر ريزش كوه آسيب ديده بود. سازمان گردشگري زرمات سوييس ميگويد اين پل جديد كه كابلهاي نگهدارنده آن ۸ تن وزن دارند، به فناورياي مجهز است كه از تاب خوردن پل جلوگيري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.