حسین انصاريراد: از احمدينژاد بپرسید به دنبال سرنگوني نظام است يا تغییر؟

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

نماينده اسبق مجلس بر اين عقيده است كه محمود احمدينژاد در هشت سال مديريتش فسادهاي بسياري را انجام داده است كه متأسفانه به تخلفات او رسيدگي نشده و همين موضوع باعث شده تا چنين سخناني را از بقايي و احمدينژاد شاهد باشيم. حجتاالسالم حسين انصاريراد، فعال سياسي اصالحطلب و نماينده اسبق مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با نامهنيوز، با اشاره به سخنان اخير حميد بقايي پس از آزادي از زندان گفت: «احمدينژاد و رفقايش بايد پاسخگوي هشت سال مديريت كالن كشور و كارهايي كه كردهاند باشند. ايشان دولت را از آقاي خاتمي با رشد شش درصدي و شرايط نسبتا خوبي تحويل گرفت. او بايد پاسخگو باشد كه با حدود هزار ميليارد دالر درآمد ارزي نفتي و غيرنفتي در هشت سال چه كرده است؟ احمدينژاد دولت را با رشد منفي شش درصد به روحاني تحويل داد. دو دولت آقايان هاشمي و خاتمي با درآمدي بسيار كمتر از دولت احمدينژاد توانستند پايههاي اقتصاد كشور را تا حدود بسيار زيادي بهبود ببخشند اما دولت احمدينژاد...»!! وي ادامه داد: «در دولت احمدينژاد درآمد و ثروت عظيم نفتي و غيرنفتي به دست آمد كه تاكنون مشخص نشده اين ثروت به كجا رفته است! در دولتهای نهم و دهم امالك دولتي بسياري را فروختند و از اين راه نيز درآمد بااليي را به دست آوردند كه متأسفانه هيچ حساب و كتابي براي ايشان در نظر گرفته نشد. احمدينژاد مدعي بود كه ظرف مدت كوتاهي مسئله بيكاري و اشتغال را حل كرده است اما طبق آمار منتشر شده، مجموع اشتغالي كه در دولت احمدينژاد ايجاد شده مساوي با صفر است. احمدينژاد نهتنها هيچگونه اشتغالي ايجاد نكرد، بلكه كشور را با تورم 40 درصدي نيز مواجه كرد.»

اين فعال سياسي با تأكيد بر اينكه قوه قضائيه بايد به ادعاها و سخنان بقايي و احمدينژاد رسيدگي كند، خاطرنشان كرد: «قوه قضاييه بايد از اين افراد سؤال كند كه هدفشان از طرح اين سخنان چيست؟ آيا به دنبال سرنگوني نظام هستند؟ آيا ميخواهند نظام را تغيير دهند؟ يا به دنبال اصالح هستند؟ اگر بحث اصالح است بايد مشخص شود كه آيا همان خرابي و مشكالتي كه شخص احمدينژاد بر كشور تحميل كرده است بايد اصالح شود؟ يا موضوع و پديده جديدی ايجاد شده كه نيازمند اصالح است؟ به هرحال بايد حساب احمدينژاد را رسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.