تهران در انتظار تاريخيترين مراسم تحليف

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

به گزارش جماران، عليرضا رحيمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، در يادداشتي پيرامون تحليف رئيسجمهوري نوشت:پس از توافقنامه برجام اگرچه مراسم بينالمللي مختلفي در تهران برگزار شده و مقامات و هيأتهاي مهمان به لحاظ عضويت در مجامع و سازمانهاي مربوط، براي حضور ذينفع بودهاند اما مراسم تحليف رئيسجمهوري دوره دوازدهم در نوع خود اولين نشست رسمي داخلي است كه با استقبال بيسابقه و گسترده كشورهاي جهان براي حضور مقامات برجسته و هيأتهاي آنها برگزار ميشود. تاكنون حضور هيأتهاي بيش از صد كشور در سطوح مختلف در اين نشست قطعي و هماهنگ شده است. حضور خانم موگريني مسئول سياست خارجي و نماينده عالي اتحاديه اروپا، بيانگر عزم آن اتحاديه در حفظ و تقويت مناسبات برجامي و فرابرجامي فيمابين ايران و اتحاديه اروپا است. كشورهاي ۵+۱ با هيأتهايي از روسيه در سطح معاون رئيسجمهور، فرانسه و آلمان در سطح وزير مشاور در امور خارجه، انگلستان معاون وزير خارجه و چين در سطح معاون نخستوزير در اين مراسم حضور خواهند داشت. از مقامات عاليرتبه تا كنون حضور هفت رئيسجمهور و ۸۱ رئيس مجلس در مراسم تحليف رئيسجمهوري قطعي شده است.از سازمانهاي مهم بينالمللي، حضور دبيران كل گروه ۸--D (سازمان همكاريهاي اقتصادي )D8 و آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) و سازمانهاي بينالمجالس اسالمي و آسيايي )APA( قطعي شده است. به منظور اطمينان خاطر از روند امور ميزباني، امروز دكتر ظريف به همراه معاونين، بازديدي از محل اجالس و تشريفات به عمل آوردند. ستاد تشريفات اين مراسم مهم در وزارت امور خارجه با حضور مديران كل تشريفات رياستجمهوري و مجلس شوراي اسالمي تشكيل شده است. تمامي سفارتخانههاي ايران براي انجام هماهنگيهاي ديپلماتيك و كنسولي با ظرفيت كامل فعال شدهاند. تمهيدات ويژه امنيتي و حفاظتي در عاليترين سطوح و اليهها پيشبيني و برنامهريزي شده است. بهرغم برگزاري اجالسهاي متعدد مهم و ويژه بينالمللي در ايران، اين نشست به لحاظ حضور كمي و كيفي مقامات خارجي، بيسابقهترين مراسم تحليف در تاريخ ايران به شمار ميآيد. با توجه به فضاسازي سياسي آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران و تشديد آن در ماههاي اخير برگزاري مراسم تحليف رئيسجمهوري با حضور مقامات عاليرتبه بيش از صد كشور، پيام مهمي از تهران براي جهان در پي خواهد داشت. امنيت و عزت و پيشرفت ايران و دموكراسي و تعامل سازنده بينالمللي مهمترين پيام ايران به جهان در پرتو اين مراسم خواهد بود.

دبير هيأت دولت اعالم کرد: تهران شنبه تعطيل است دبير هيأت دولت گفت: «كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي در روز شنبه چهاردهم مرداد ۱396 در شهر تهران تعطيل است.»

به گزارش ايسنا، محسن حاجيميرزايي دبير هيأت دولت اعالم كرد با توجه به شركت گسترده هيأتهاي خارجي در مراسم تحليف دوازدهمين دوره رياست جمهوري و به منظور برگزاري مناسب و شايسته مراسم مذكور و ايجاد تسهيالت الزم در رفتوآمد هيأتهاي خارجي و رفاه حال شهروندان تهراني، كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي (غير از اورژانس و نهادهاي امدادي) در روز شنبه چهاردهم مرداد ۱396 در شهر تهران تعطيل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.