ادامه توليد پرايد به خاطر وابستگي خانوارهاست

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

تسنيم نوشت: مديرعامل سايپا با اعالم اينكه صنعت، كميته امداد نيست كه نياز به كمك داشته باشد، گفت: «اگر خانوارها به خودروي پرايد وابسته نبودند بهطور قطع اين خودرو را زودتر كنار گذاشته بوديم.»

مهدي جمالي در پاسخ به اين پرسش كه سايپا در روزهاي شروع كار دولت يازدهم چه شرايطي داشت، اظهار كرد: «در آن سالها ميزان توليدات خودرو بهشدت كاهش يافته بود. اين اتفاق در حالي رخ داد كه تورم باال بود و نقدينگي به صنعت خودرو نميرسيد. اين موارد دست به دست هم دادند تا صنعت خودرو با تهديد جدي روبهرو شود. از اينرو در همان سالهاي اوليه دولت يازدهم تصميم گرفتيم براي توسعه محصول اقدام كنيم. بدين جهت مگاپلتفرم sp100 و sp0 طراحي شد. تا پايان سال از گروه sp100 يك خودروي جديد را رونمايي خواهيم كرد.»

جمالي در پاسخ به اينكه سايپا تمايل به خروج پرايد از گردونه توليد خود را دارد، گفت: «سايپا به خروج پرايد از خط توليد عالقهمند است. تنها دغدغه ما اقشار ضعيف جامعه هستند كه همچنان مشتري اين خودرو ميباشند. اگر خانوارها به اين خودرو وابسته نبودند بهطور قطع اين خودرو را زودتر كنار گذاشته بوديم. از آنجا كه پرايد مصرف بنزين كمي دارد، هزينه قطعاتش پايين است و خدمات پس از فروش خوبي دارد، خيلي از خانوادهها آن را ترجيح ميدهند. از سويي بخشي از اشتغال كشور با اين خودرو است. لذا از بخش فروش خواستهايم كه تمهيداتي را بينديشند تا وقتي ميخواهيم اين خودرو را كنار بگذاريم آسيبي به اقشار كمدرآمد وارد نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.