باند بچهمعروفها در تيم ملي واليبال؟

پشت پرده اخراج عادل غالمي در گفتوگو با خوشخبر، سرپرست تیم، كه ميگوید معروف و موسوي خرجشان از بقیه جدا نیست

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

نوبت اخراج اين بار به عادل غالمي رسيد. باز يك درگيري با يكي از دو ستاره حساسيتبرانگيز تيم ملي. عادل در يكي از چرخشهاي تمرين با سيد محمد موسوي جر و بحث ميكند. اينقدر عصباني ميشود كه تمرين را ترك كند و حاال او از تيم ملي اخراج شده است. بيانيه رسمي كادر فني صادر شده و اين بازيكن به دليل از تن خارج كردن پيراهن تيم ملي و ترك تمرينات، ديگر به تيم برنميگردد. اقدامي كه فدراسيون واليبال باور دارد برخوردي قاطع با بازيكنساالري است. رفتاري كه بيشك ميتواند برخوردي درست با بازيكن خاطي باشد اگر اين شائبه را به وجود نياورد كه چرا اين برخوردها شامل بعضيها نميشود و چرا در قبال اين برخورد قاطع و سريع، سوي ديگر دعوا حتي به كميته انضباطي فراخوانده نشده تا اقال مشخص شود چطور بااخالقترين بازيكن تيم ملي واليبال ايران، اينچنين از خود بيخود شده است و تيم ملي را تنها گذاشته.

امير خوشخبر، سرپرست تيم ملي واليبال ايران، در گفتوگويي صريح درباره اين دعوا و حواشي آن سخن گفته. البته بخشهايي از اين گفتوگو، به رسم امانت، به خاطر نام برده شدن از افراد ديگر كه در زمان گفتوگو امكان پاسخگويي را نداشتهاند، منتشر نميشود.

آقاي خوشخبر، بیانیه تیم ملي صادر شد و همانطور كه ميشد پیشبیني كرد، قرباني این دعوا هم عادل غالمي بود.

انتظار داشتم االن بگوييد چه خوب كه فدراسيون واليبال براي احترام به كادر فني و شأن تيم ملي برخورد مناسبي كرده است اما شما هم مثل راديو ورزش داريد انتقاد ميكنيد. تازه آن دوستان كه اين اتفاق را به همه اتفاقات پنج سال گذشته ربط داده بودند.

باالخره این دعوا دو طرف داشته و االن فقط با یك طرفش برخورد شده است.

اينطور نيست. ما اصال در اين حكم به دعوايي كه رخ داده ورود نكردهايم. ماجراي عادل، ماجراي در آوردن پيراهن و ترك تمرين تمرين تيم ملي است. به دليل اين اتفاق، سرمربي تيم، آقاي كوالكويچ ميگويد اين رفتار خط قرمزش است و از نظر او عادل ديگر جايي در تمرينات تيمش ندارد.

خب باالخره یك اتفاقي افتاده كه این واكنش را از بااخالقترین و كمحاشیهترین بازیكن تیم ملي دیدهایم.

هر اتفاقي هم كه افتاده باشد، او نبايد اين برخورد را ميكرد. اصال اين رفتار قابل قبول نبود و سرمربي تأكيد دارد كه اين اتفاق خط قرمزش بوده. در تمريني كه تماشاگر و خبرنگار حضور داشته، او بايد سعه صدر به خرج ميداد. اصال كل اين دعوا و بحث اينقدر كوچك و كوتاه بود كه خود من، كنار زمين اصال متوجه ماجرا نشدم. ولي حتي اگر بدترين فحشها هم داده ميشد، بازيكن نبايد پيراهنش را در بياورد و تمرين تيم را ترك كند.

ببخشید، ولي به نظر ميرسد جوي در حمایت از چند چهره خاص در تیم ملي وجود دارد كه شاهد این اتفاقات ميشویم. مگر ميشود یكي بيدلیل این برخورد را داشته باشد؟ آن هم بازیكني مثل عادل غالمي؟

اصال اگر حرفي هم بوده نبايد اين برخورد بشود، اينكه ده نفر بيفتند دنبالش و بگويند نرو و او برود و كلي غر بزند و بگويد يا با فالني برخورد ميشود يا تا اين مربي هست من نيستم، توجيهي ندارد. بعد هم كه مثال بيايند در رسانهاي مثل راديو ورزش ربطش بدهند به گذشته و رژه المپيك و اين حرفها.

درباره رژه المپیك هم اتفاقا همین بحث وجود داشته كه گروهي خاص هر كاري دوست دارند در تیم ملي ميكنند و پشتشان به شما گرم است.

من چند بار ماجراي المپيك را توضيح بدهم؟ ما براي اينكه اين بچهها به رژه نيايند از آقاي اصغر رحيمي اجازه گرفتيم. او سرپرست كاروان است. از خودش بپرسيد. چيز سختي كه نيست. ما با مربي تيم حرف زديم. اين بچهها گفتند بازي دارند و نميخواهند به رژه بيايند. ما هم از مسئوالن كميته اجازه گرفتيم. اين كجايش ايراد دارد؟ حتي من به اصغر رحيمي گفتم اگر الزم است اينها باشند، حتما بياوريمشان كه گفت نه نيازي نيست. بعدش هم كه شلوغ شد و بحث پيش آمد، من به او گفتم اگر بخواهي همين امروز برشان ميگردانيم تهران كه گفت از اين كارها نكنيد، فردا بازي داريد.

بعد براي همین بود كه در اینستاگرامهایشان چیز دیگري نوشتند و بهانه آوردند كه چون به شما كت و شلوار رژه ندادهاند، قهر كردهاند؟

آن بحثشان اشتباه بود. نبايد آن موضوع را بزرگش ميكردند. اصل موضوع هماني بود كه ما توضيح داديم.

ولي همینها روزي كه جلوي دوربینها، با رئیس دفتر رئیسجمهور و نایبرئیس مجلس براي اینكه پاداشهایشان، پاداشهاي خارج از عرفي كه ميخواستند، آن برخورد بد را داشتند، هم شما و دوستانتان كوتاه آمدید. این برخوردهاي طلبكارانه از قدیم وجود داشته و حاال دیگر افكار عمومي به این برخوردها واكنش نشان ميدهند.

اتفاقا ما همان موقع هم به شدت با اين رفتار برخورد كرديم. واقعا چه فرقي بين بچهها براي ما وجود دارد؟

راستش را بخواهید در مورد شما این شائبه وجود دارد و خودتان هم ميدانید!

بله. مگر كم درباره من از اين حرفها زدهاند؟ مگر نگفتند سال 2013 اين بچهها براي من ماشين 150 ميليون توماني خريدهاند؟ خب گفتند اسنادش را هم دارند، پس كو اين اسناد. گفتند به وزير كه من براي اين بازيكنان چه كارها كه (....) نميكنم! {بخشهايي از اين گفتوگو قابل انتشار نيست} به خانوادهام زنگ زدند و تهديدم كردند. ميگفتند من با اينها باند هستم. هزار جور حرف زدند كه من ريختم توي سينهام و هيچ جوابي ندادم. اگر قرار بود جواب بدهم، كلي حرف داشتم. من خيلي حرف درباره تهمتهايشان دارم اما واقعاًً چه فرقي براي من دارد. من چه پوئني به اين بچهها دادهام. اين همه اتهام زدند. با اينها تجارت كه ندارم. برج نساختيم كه منافع مشترك داشته باشيم. واليبال ماست و همينها ديگر. بهتر از سعيد معروف، محمد موسوي، عادل غالمي، شهرام محمودي، فرهاد ظريف و امير غفور مگر داريم؟ اينها براي اينكه در تيم ملي بازي كنند ميآيند به من ماشين 150 ميليون توماني بدهند؟ آن هم بچههايي كه سر پاداش 200 دالري درون تمرينات شاكي مي شو ند ؟ اما درباره همین سعید معروف این بحث وجود داشت كه اینقدر در كار كواچ دخالت كرد كه فریاد او را در آورد. يك بار اين بحث وجود داشت. كواچ شاكي بود كه بچهها زياد حرف ميزنند. به جان فرزندم قسم ميخورم، اين اعتراض كه مطرح شد، هيچ كدام از بچهها حرف نزدند، طوري كه بعد از بازي با روسيه كواچ در رختكن به سعيد گفت چرا در بازي حرف نميزدي. سعيد هم گفت شما خودت خواستي. بعد كواچ گفت تو كاپيتاني و بايد حرف بزني. در رختكن هم به بچهها گفت بايد خدا را شكر كنيد در دورهاي واليباليست هستيد كه سعيد معروف را داريد كه با پاسهايش به بازيتان ريتم ميدهد و حسابي كارتان به چشم ميآيد. ببخشید، ولي وقتي به قول خودتان پازلها را كنار هم ميچینیم، به نظر ميرسد اینقدري كه مثًًال درباره محمد موسوي سهل ميگیرید، درباره عادل غالمي این برخورد را نداشتید! يعني من با او پدركشتگي داشتم؟ چه كار بايد ميكردم؟ تمام تالشم را كردم. برويد از خود عادل بپرسيد. او اگر همان موقع كه رفتم دنبالش، ميآمد پايين، هيچ يك از اين اتفاقها نميافتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.