رفت، چون ديگر نميتوانست كانديدا شود

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

سرانجام اتفاقي كه خيليها انتظارش را داشتند افتاد و ناطق نوري پس از 3 دهه تالش در فدراسيون بوكس از سمت خود در اين فدراسيون استعفا داد. با اين حال، او حتي پس از استعفا هم گفت: «از بوكس كه جدا نميشوم، همچنان خواهم ماند و كمك خواهم كرد.» ناطق نوري روز گذشته در اقدامي غيرمنتظره به دفتر سلطانيفر در وزارت ورزش و جوانان رفت و استعفايش را تقديم وزير ورزش و جوانان كرد.

او پس از اين اتفاق در گفتوگويي درباره كاري كه انجام داد گفت: «اين درخواست خود من بود و پس از 27 سال كار خسته شده بودم و فرصت زيادي براي اداره بوكس نداشتم. بايد اقدامي ميكردم كه تحولي صورت

بگيرد و نيروهاي جديد وارد كار شوند.»

رئيس سابق فدراسيون بوكس كه همواره انتقادهايي به او بوده البته در دور جديد به دليل سن باال شرايط اين را نداشت كه كانديدا شود در غير اين صورت و به قول كساني كه به فدراسيون بوكس مرتبط هستند بعيد بود كه او از سمت خودش استعفا بدهد. با اين حال او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «وزير ورزش و جوانان به من بسيار محبت داشتند و خواستند كه همچنان در كنار بوكس بمانم و نيروهاي جديد را هدايت كنم. با آقاي وزير ارتباط و دوستي ديرينه داريم و كمك ميكنيم كه شخصي اليق در ادامه راه بوكس باشد تا فعاليتهاي اين رشته مختل نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.