درخواست علي كريمي از ساكت: «از من شكايت كن لطفا»

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

علي كريمي در اينستاگرام خود به دبير كل فدراسيون فوتبال تاخت و نوشت منتظر شكايت او ميماند. علي كريمي روز يكشنبه نسبت به وضعيت فدراسيون در اينستاگرام انتقاداتي را بيان كرد و از ساكت به عنوان رئيس بعدي فدراسيون فوتبال نام برد. پس از آن روزنامه گل در چاپ ديروز خود مصاحبهاي با دبير كل فدراسيون فوتبال منتشر كرد كه ساكت در آن به صحبتهاي منصوريان و علي كريمي واكنش نشان داد و گفت از آنها شكايت ندارد. حال، كريمي در پستي اينستاگرامي به حرفهاي دبير كل فدراسيون فوتبال واكنش نشان داده و نوشته: «آقای ساكت اگه كسی و جايی بود كه رسيدگی ميكرد، االن شماها سالها توی فدراسيون نبودين!! اومدن شما هم مثل آقای تاج آهسته آهستس ولی پيوسته. شما اگه اين كارهاین، پول بازيكنان و مربيان فوتبال رو بگيرين!! هر سال قبل از شروع ليگ فقط برای حفظ ظاهر ميگين تيمهای بدهكار حق ثبت قرارداد بازيكن ندارن ولی شبانه در هيأت و سازمان رو باز ميكنيد تا كارشون انجام بشه، دليل داره چون ليگ نباشه، شماها هم نيستين. حرف آخر رو در مورد شما، ناصر خان (روحش شاد) فرمودن!! من منتظر شكايت شما هستم حتماً لطفاًً. اگه كميته انضباطی فدراسيون باشه كه ميدونم با جريمه نقدی تموم ميشه. مطمئن باش شكايتم كنی من يكی ساكت نميشم. بريم جلو ببينيم چند چند ميشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.