خدايا، خودت شاهد حقخوريها باش!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

يكشنبه شب مراسم برترينهاي ليگ برتر انجام شد و يكسري از بازيكنان عناوين مختلف را از آن خودشان كردند. اين اتفاق در حالي افتاد كه بعضي از بازيكنان توقع داشتند در فهرست برترينها باشند اما نهتنها نامشان در اين ليست قرار نداشت بلكه حتي به مراسم دعوت هم نشده بودند؛ مثل فرشيد اسماعيلي. او روز گذشته در اينستاگرامش نوشته بود «خدايا خودت شاهد حقخوريها باش.» وقتي با فرشيد تماس گرفتيم ابتدا دوست نداشت در اين باره حرف بزند اما پس از چند دقيقه گفت: «من اميد زيادي داشتم كه در اين مراسم يك جايزه ببرم. فكر ميكنم عملكردم به اندازهاي خوب بوده كه يك جايزه به من تعلق میگرفت. حاال هم مشكلي نيست و من اين حقخوريها را به خود خدا واگذار كردهام.» به او گفتيم توقع داشتي چه جايزهاي ببري؛ جايزه پديده ليگ كه اميد نورافكن برد؟ كه او اين واكنش را نشان داد: «امسال در تيم ما بازيكنان خوبي حضور داشتند. من چنين حرفي نزدم اما ميشد نام فرشيد اسماعيلي هم در فهرست برترينهاي ليگ برتر قرار بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.