لغو بازي دوستانه ايران - لهستان در آلمان!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

فدراسيون فوتبال آلمان از برگزاري ديدار دوستانه بين ايران و لهستان در اين كشور جلوگيري كرد. در حالي كه كارلوس كیروش مشغول برنامهريزي براي ديدارهاي دوستانه مناسب است، يك ديدار مهم براي تيم ملي فوتبال ايران در راه آمادهسازي جام جهاني لغو شد. فدراسيون فوتبال آلمان كه تا پيش از اين براي برگزاري بازي تيم ملي ايران مقابل لهستان در آلمان موافقت كرده بود، حاال به فدراسيون فوتبال ايران اعالم كرده كه نميتواند پذيراي تيم ملي فوتبال اين كشور در بازي دوستانهاش مقابل لهستان باشد. آلمانيها اعالم كردهاند كه هيچ تيمي از ايران، چه باشگاهي و چه ملي و در هر رده سني، حق برگزاري اردو و بازي دوستانه در آلمان را ندارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.