تخته گاز پرايد و تيبا در جاده گراني

قيمتهای جديد هفته بعد ابالغ میشوند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

سايپا به شكل رسمي از افزايش قيمت ۹/1 درصدي پرايد 1۳1، رشد ۲دهم درصدي و ۳5 صدم درصدي پرايد ۲۳1 و پرايد 111 و گراني ۲۹/1 درصدي تيبا مدل sx خبر داد.

البته رضا تقيزاده، معاون بازاريابي و فروش سايپا ميگويد قيمتهاي جديد كه براساس مجوز شوراي رقابت اعالم شده، به مرحله اجرا نرسيده است. به گفته او، براساس مصوبه شوراي رقابت در گروه تيبا و پرايد، متوسط افزايش قيمتها 1/۲5 است. بر همين اساس، قيمت پرايد ‪۹/1 1۳1،‬ درصد، پرايد ‪۲ ۲۳1،‬ دهم درصد، پرايد ‪۳5 ،111‬ صدم درصد و تيبا مدل sx با افزايش ۲۹/1 درصدي افزايش قيمت روبهرو خواهد شد. او با بيان اينكه تيبا هاچبك نيز ۲/78 درصد و رنو ساندروي دندهاي به همراه پارس تندر ۳/51 درصد مجوز افزايش قيمت را دريافت كردهاند، ميگويد: «اين افزايش قيمتها به قيمت پايه خودروها اعمال ميشود كه به طور طبيعي شاهد افزايش ارزش افزوده، افزايش ارقام مالياتها، افزايش عوارض گمركي ...و خواهيم بود و بر اين اساس، افزايشهاي اعالم شده در عمل بيش از آنچه به نظر ميرسد خواهد بود.»

او در خصوص وضعيت دعوتنامههاي ارسالي به مشتريان نيز ميگويد: «آن دسته از مشترياني كه دعوتنامهها را دريافت كردهاند بايد در تاريخ معتبر نسبت به پرداخت مابقي هزينه خودرو اقدام كنند. در غير اين صورت براي آنها نرخهاي جديد لحاظ خواهد شد.»

تقيزاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعمال افزايش قيمت آن هم در شرايط فعلي بازار منطقي است، افزود: «افزايش يك تا سه درصدي خودرو تأثيري در بازار ندارد چراكه درصد افزايش بسيار اندك است.» تقيزاده با اشاره به اينكه از آغاز امسال ۴۲۲ هزار مشتري جديد براي خودروهاي سواري ثبتنام كردهاند، گفت: 168« هزار مورد آنها مربوط به گروه سايپا و بقيه مربوط به ساير گروههاي زيرمجموعه آن است.» او در ادامه اين نشست خبري در خصوص دليل وجود حاشيه قيمت در خانواده محصوالت ال0۹ مانند ساندرو استپوي، اظهار داشت: «رنو متناسب با ميزان تأمين قطعات، سهميه توليد در هر كشور را تعيين ميكند و براي ايران نيز سهميه خاصي در نظر گرفته است كه البته پاسخگوي ميزان تقاضا نيست. در واقع رنو سهميه توليد محصوالتش را بهگونهاي تنظيم ميكند كه عرضه كمتر از تقاضا بوده و در نتيجه اختالف بين قيمت كارخانه و بازار براي محصوالت ايجاد شود، در حالي كه اين اختالف قيمت به ضرر خودروساز است.» معاون بازاريابي و فروش سايپا با بيان اينكه به عنوان مثال اختالف بين قيمت كارخانه و بازار ساندرو استپوي باعث شده كه خيلي از افراد به دنبال خريد اين خودرو باشند، گفت: «اين وضعيت تنها باعث ايجاد دردسر و البته بروز شبهات براي خودروساز ميشود.» تقيزاده در رابطه با شايعههاي مطرح شده درباره تمديد نشدن قرارداد توليد تندر 0۹ با رنو و احتمال خروج اين خودرو از خط توليد ميگويد: «در اين زمينه مشكلي وجود ندارد. بازار ايران براي رنو مهم است، بهگونهاي كه توليد محصوالت خانواده تندر 0۹ طبق روال ادامه داشته و حتي افزايش يافته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.