8000 مترمربع از اراضي ملي استان مركزي، به ارزش 17/1 ميليارد تومان، در خردادماه سال جاري رفع تصرف شد

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

به گفته مدير كل راه و شهرسازي استان مركزي، حجم رفع تصرفات از اراضي ملي استان مركزي در خردادماه سال جاري به 8000 مترمربع ميرسد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي، مجيد شارقي با اعالم اين خبر گفت: «يكي از تكاليف مهم اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي مقابله و رفع تصرف از اراضي ملي است كه به همت اكيپهاي آموزشديده يگان حفاظت اراضي سازمان ملي زمين و مسكن مستقر در اين اداره كلش اجرا ميشود.»

او افزود: «طي چند عمليات جداگانه، در حدود 8000 متر مربع از اراضي ملي استان مركزي به ارزشي بالغ بر1/71ميلياردتومان در خردادماه سال جاري رفع تصرف شده است.»

مديركل راه و شهرسازي استان مركزي اضافه كرد: «بيشترين رفع تصرفات از حيث مساحت متعلق به شهرستان اراك به ميزان 6500 مترمربع بوده كه از اين حيث شهرستان محالت با 1500 مترمربع در رتبه بعدي قرار دارد.»

او در ادامه بيان داشت: «از حيث ارزش ريالي نيز بيشترين آمار رفع تصرفات استان مركزي مربوط به شهرستان اراك به ارزش 10/1 ميليارد تومان بوده كه از اين حيث شهرستان محالت با 056ميليون تومان در رتبه دوم قرار دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.