رشد قيمت مسكن در اوج دوران ركود

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

گزارشات ميداني حاكي از آن است كه بازار خريد و فروش مسكن به شدت تحت تأثير بازار اجاره قرار گرفته و قيمتها بدون رونق گرفتن اين بازار افزايش يافته است. به گفته بسياري از مشاوران امالك، كاهش نرخ سود بانكي بهانهاي شده است كه سرمايهگذاران به سمت بازار مسكن هدايت شوند و با سرمايهگذاري در اين بخش بتوانند ركود چهار ساله اين بازار را بشكنند. فعاالن بازار با اشاره به اينكه پايه قيمت مسكن از دو ميليون و 500 هزار تومان شروع ميشود، ميگويند در سالهاي گذشته، پايه قيمت مسكن از يك ميليون شروع ميشد و نهايت قيمت مسكن پنج ميليون تومان بود اما با گذشت زمان و ورود ركود به اين بازار، قيمتها افزايش يافته و در حال حاضر پايه قيمت خريد يك واحد نوساز سه ميليون تا سه ميليون و 700 هزار تومان است. در سال گذشته پيشبيني ميشد كه با برگزاري انتخابات و عملياتي شدن صندوق پسانداز يكم تا شهريور ماه، بازار مسكن رونق پيدا كند كه اين پيشبينيها تا امروز محقق نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.