جنایت‌خيابانی‌پایان‌وسوس ‌ههای‌زن‌خيان ‌تكار

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

قاتل به افسر پلیس گفت: من چند ماه پیش از طريق شبكه تلگرام با آذر آشنا شدم؛ پس از گذشت مدت كوتاهي صحبتهاي ما حالت خصوصي پیدا كرد تا اينكه آذر در خصوص شوهرش حرفهايي را مطرح كرد.» وي افزود: «اين زن به من ميگفت كه شوهرش او را اذيت ميكند و آرزو دارد كه يك روز خبر مرگش را بشنود تا اينكه با وسوسههايش راضيام كرد شوهرش را به قتل برسانم

مهدی رسولی- وسوسههاي زنانه براي دوست تلگرامي كافي بود تا دسيسه قتل خونين شوهر زن طراحي شود. زن خيانتكار از پسري كه 10 سال از او كوچكتر بود خواست تا خبر مرگ شوهرش را به او بدهد.

صحنهاي خونين ساعت هشت صبح روز جمعه ششم مردادماه سال جاري ماجراي يك جنايت خياباني از سوي ساكنان محلهاي در شرق پايتخت به پليس ۰11 مخابره شد. دقايقي بعد اپراتور پليس ۰11 گزارش اين جنايت را به كالنتري 2۳1 نبرد مخابره كرد و خيلي زود اكيپي از تجسس كالنتري به خيابان شهيد بهشتي اعزام شدند و خود را در برابر پيكر خونآلود مردي ديدند. مرد 42 ساله، به شدت از ناحيه سر و صورت هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود و نيمه جان روي زمين نفسهاي آخر را ميكشيد. مرگ در بيمارستان با اطالع ماجرا به اورژانس تهران، آمبوالنس بالفاصله در صحنه حاضر شد و با وجود شرايط وخيم مرد خونآلود تكنيسينهاي اورژانس پيكر وي را به بيمارستان رساندند و تيم پزشكي ويژهاي براي نجات جان اين مرد وارد عمل شد. ساعاتي بعد با وجود اقدامات پزشكي، اين مرد تسليم سرنوشت مرگ شد. مسئوالن بيمارستان بالفاصله مأموران كالنتري 2۳1 نبرد را كه هنوز در جست وجوي سرنخي از اين حمله خونين بودند در جريان به قتل رسيدن مرد خونين قرار دادند. تحقيقات جنايي با توجه به جنايي شدن اين حمله خونين، پرونده پيشروي بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران قرار گرفت و با دستور قضايي تيمي از كارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس پايتخت مأموريت يافتند تا با رديابيهاي تخصصي، از جنايت رازگشايي كنند. قاتل مرموز شاهدان صحنه جنايت در ادعاهاي مشابهي گفتند جواني با قد متوسط و پيراهن آبي چهارخانه را ديدهاند كه مرد جوان را هدف ضربات چاقو قرار داده و وقتي اين مرد روي زمين افتاده پا به فرار گذاشته است. يكي از شاهدان به تيم پليسي گفت: «حدود ساعت هشت صبح بود در خانه بودم كه صداي فرياد كمك مردي را شنيدم. به سرعت جلوي پنجره دويدم و ديدم جواني با قد متوسط و پيراهن آبي چهارخانه در حال چاقو زدن به سر و صورت مرد ديگري است.» وي افزود: «اين مرد پس از آنكه با چاقو چند ضربه به صورت مقتول زد به سرعت از محل فرار كرد. مرد جوان با خون شديدي كه از سرش سرازير بود، روي زمين افتاد و بيهوش شد. من بالفاصله با پليس و اورژانس تماس گرفتم.» تحقيق از زن سياهپوش همسر قرباني جنايت كه از طريق برادرشوهرش در جريان اين قتل قرار گرفته بود در حالي كه سياهپوش و گريان بود در بازجوييها به افسر تحقيق گفت: «من و دو بچهام در خانه بوديم كه تلفن خانه زنگ زد. برادرشوهرم از من خواست تا خودم را به بيمارستان برسانم؛ من نيز با مادرم تماس گرفته و به همراه او به بيمارستان رفتيم.» اين زن در توضيح علت خروج همسرش از خانه در روز جمعه به كارآگاهان گفت: «شوهرم به همراه شريكش يك مغازه آپاراتي دارد. از مدتها پيش با شريكش هماهنگ كرده بود تا روزهاي جمعه يكي از آنها به مغازه بروند؛ يك جمعه همسرم استراحت داشت و يك جمعه شريكش و اين جمعه نوبت همسرم بود كه به محل كارش در آپاراتي برود. حدود ساعت هشت صبح همسرم از خانه خارج شد؛ بعد از حدود يك ساعت تلفن خانه زنگ خورد؛ برادر شوهرم بود؛ او گفت همسرم زخمي شده و از من خواست تا به بيمارستان بروم. به پدرم زنگ زدم اما تلفنش در دسترس نبود؛ به مادرم زنگ زده و با او به بيمارستان رفتم.» قاتل، زورگير نبود كارآگاهان در نخستين فرضيه بر اين باور شدند كه مرد جوان در دام زورگير جنايتكار افتاده و چون مقاومت كرده به قتل رسيده است. از اين رو تيم پليسي با حضور در محل جنايت موفق به شناسايي چندين دوربين مداربسته شدند. بررسي اموال قرباني جنايت نشان ميداد كه هيچگونه سرقت پول يا گوشي تلفن همراهي صورت نگرفته است و به اين ترتيب فرضيه زورگيري كمرنگ شد. از سوي ديگر، با بررسي تصاوير دوربينهاي مداربسته، كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه قاتل با طرح و برنامه قبلي و با اطالع از زمان خروج مرد آپاراتي از خانهاش به كمين نشسته و با تعقيب قربانياش به او حملهور شده و در يك درگيري او را به قتل رسانده است. خيانت زنانه وقتي مشخص شد قتل اين مرد با نقشه سازمان يافتهاي صورت گرفته است كارآگاهان تحقيقات خود را روي اعضاي خانواده قرباني جنايت متمركز كردند و سرانجام با اعترافات همسر 41 ساله اين مرد به نام «آذر.ت» اطالع پيدا كردند كه او از چند ماه پيش و از طريق شبكههاي مجازي با مردي به نام «جمشيد. م» ۰۳ ساله آشنا شده است. «آذر.ت» در اعترافات تلخ خود گفت: «مدتي قبل هنگام جستوجو در گروههاي مختلف شبكههاي مجازي با پسري به نام جمشيد آشنا شدم؛ پس از گذشت مدت كوتاهي، جمشيد چندين بار گفت كه قصد كشتن همسرم را دارد اما به حرفهاي او اهميت نميدادم تا اينكه روز جمعه جمشيد در تماسي تلفني ادعا كرد شوهرم را به قتل رسانده است.» دستگيري آدمكش خيلي زود «جمشيد.م» در خانهاش واقع در محدوده ميدان شهداي هفتمتير شناسايي شد و روز هشتم مردادماه در زمان ورود به ايستگاه مترو، از سوي كارآگاهان جنايي بازداشت شد. او از همان ابتدا ادعاي بيگناهي كرد. «جمشيد.م» وقتي در پليس آگاهي خود را در برابر آذر ديد و فهميد راز قتل فاش شده است چارهاي جر اعتراف نديد. او ادعا كرد اين قتل را بهخاطر اصرارهاي آذر انجام داده و پشيمان است. او به افسر تحقيق گفت: «من چند ماه پيش از طريق شبكه تلگرام با آذر آشنا شدم؛ پس از گذشت مدت كوتاهي صحبتهاي ما حالت خصوصي پيدا كرد تا اينكه آذر در خصوص شوهرش حرفهايي را مطرح كرد.» وي افزود: «اين زن به من ميگفت كه شوهرش او را اذيت ميكند و آرزو دارد كه يك روز خبر مرگش را بشنود تا اينكه با وسوسههايش راضيام كرد شوهرش را به قتل برسانم.» جمشيد ادامه داد: «آذر در آخرين تماس قبل از جنايت به من گفت كه ساعت هشت صبح روز جمعه همسرش به سركار ميرود. طبق نقشهمان من با اطالع از زمان دقيق خروج شوهر آذر از خانهاش به كمين نشستم تا اينكه اين مرد از خانه خارج شد. مسافت چند كوچه را دنبالش رفتم و در حالي كه اصال متوجه من نشده بود چاقو را از جيبم درآوردم. ميخواستم او را از پشتسر بزنم كه اين مرد به سمتم برگشت و متوجه من شد؛ با هم درگير شديم. من پس از زدن ضربه اول، زماني كه قرباني روي زمين افتاد چند ضربه ديگر به او زده و به سرعت پا به فرار گذاشتم. عامل جنايت در پايان گفت: «پس از آنكه به خانه رسيدم، با آذر تماس گرفته و به او گفتم كه كار همسرش را تمام كردهام.» بنا به اين گزارش، جمشيد و زن خيانتكار با توجه به اقرارهاي هولناك در بازداشت هستند تا با بازسازي صحنه قتل و رازگشايي از جزئيات اين توطئه روانه زندان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.