قطع دست براي دزدان 119 خانه در پايتخت

دادستان تهران خواستار شد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

دزدان 119 خانه در تهران كه پول ميلياردي به جيب زده بودند در دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه ايستادند.

اين چهار دزد سابقهدار پس از سرقتهاي سازمان يافته با هشت مالخر وارد معامله ميشدند.

12 مرد تبهكار به اتهام سرقتهاي سريالي ديروز پاي ميز محاكمه ايستادند. در ابتداي جلسه دادگاه، نماينده دادستان تهران براي مجرمان سابقهدار درخواست قطع دست را مطرح كرد.

به گزارش پرونده، رسيدگي به اين پرونده از تابستان سال گذشته به دنبال افزايش سرقتهاي مشابه در شمال تهران در دستور كار پليس قرار گرفت. شباهت سرقتها به هم نشان ميداد به احتمال زياد سرقتها از سوي اعضاي يك شبكه صورت میگيرد.

پليس به تحقيق پرداخت و با بررسي ليست مجرمان سابقهدار، سركرده اين شبكه چهارنفره را بازداشت كرد. اين مجرم سابقهدار به تشكيل يك شبكه دزدي با همكاري شش مرد مالخر اعتراف كرد. به اين ترتيب ساير همدستان وي بازداشت شدند و در مجموع به 119 سرقت از خانههای تهران اعتراف كردند.

دزدان سابقهدار ديروز در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي حسين اصغرزاده و با حضور يك مستشار پاي ميز محاكمه ايستادند. در ابتداي اين جلسه نماينده دادستان كيفرخواست را خواند و براي دزدان سابقهدار تقاضاي قطع دست را مطرح كرد. سپس مالباختهها يك به يك به تشريح ماجرا پرداختند. يكي از آنها گفت: «ساعت هفت عصر بود كه من و همسرم به مهمانی رفتيم ولي وقتي آخر شب به خانه برگشتيم متوجه شديم در خانه با پيچگوشتي باز شده و به خانهمان دستبرد زده شده و طالهاي همسرم به ارزش ۰۰2 ميليون تومان سرقت شده است.»

مالباخته ديگري گفت: «ساكن طبقه اول يك آپارتمان هستم. وقتي از محل كارم به خانه برگشتم جاي پاي يك غريبه را در خانهام ديدم. خانه را بررسي كردم و متوجه شيشه شكسته بالكن شدم. دزدان در غياب من به خانهام آمده بودند و سرويس برلياني را كه ۰21 ميليون تمان ارزش داشت دزديده بودند.»

ساير شكات نيز شكايتشان را مطرح و براي دزدان اشد مجازات خواستند. سپس سركرده گروه به دفاع پرداخت و گفت: «قبول دارم با همكاري سه نفر از دوستانم دست به سرقت ميزديم اما من در 119 سرقت شركت نداشتم. من فقط در پنج سرقت شركت كردم و پول به دست آمده از سرقت را هم بين دوستانم تقسيم كردم.»

متهمان ديگر نيز منكر شركت در 119 سرقت شدند و گفتند در همه سرقتها دست نداشتهاند. شش مالخر اين پرونده نيز همگي ادعا كردند از دزدي بودن وسايل و طالها مطلع نبودهاند.

بنا به اين گزارش، در پايان اين جلسه هيأت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.