شليك مرگ به پدر و پسر با تفنگ شكاري

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

پسر جوان كه با تفنگ شكاري، يك پدر و پسر را به قتل رسانده بود ديروز پاي ميز محاكمه ايستاد و ابراز پشيماني كرد.

بيستونهم مرداد ماه سال۳9 مأموران كالنتري امامزاده داوود در جريان يك درگيري خونين در روستاي سنگان در شمالغرب تهران قرار گرفتند.

بررسيها نشان ميداد در درگيري دستهجمعي، يك پدر و پسر مورد اصابت شليك گلوله سالح شكاري قرارگرفته و به مراكز درماني منتقل شدهاند.

تالش پزشكان اما براي نجات اين پدر و پسر بينتيجه ماند و آنها به خاطر شدت خونريزي جان سپردند.

پليس در نخسين گام از تحقيقات، به پرسوجو از اهالي روستا پرداخت و دريافت درگيري بين اعضاي دو خانواده صورت گرفته كه با يكديگر خويشاوند بودهاند.

بررسيها نشان ميداد عامل شليك خونين به نام امير به محل نامعلومي گريخته است. همچنين مشخص شد محل زندگي طرفين دعوا در يك سراشيبي قرار داشته و خانواده مقتول در ارتفاع باالتري ساكن بودهاند كه روز درگيری آنها اقدام به سنگپراني به سمت محل سكونت امير كرده بودند و به همين خاطر امير با تفنگ شكاري اقدام به تيراندازي به طرف آنها كرده بود. تالش براي رديابي عامل جنايت ادامه داشت تا اينكه پليس رد وي را در منطقه رباط كريم تهران شناسايي و او را بيستوچهارم آذرماه همان سال بازداشت كرد.

امير ديروز در شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي و با حضور مستشار حسامالدين توليت پاي ميز محاكمه ايستاد. در ابتداي اين جلسه اولياي دم براي امير حكم قصاص خواستند.

سپس متهم در جايگاه ويژه ايستاد و در تشريح جزئيات ماجرا گفت: «اختالف ما با هم بر سر يك اره برقي بود. پدر و پسر اره برقي را به ما نميدادند و سر همين موضوع چند بار با هم درگير شده بوديم. آخرين بار سر جاي پارك ماشين با هم درگير شديم. من در خانه نشسته بودم كه متوجه سنگپراني پدر و پسر به سمت خانهمان شدم. عصباني شده بودم. اسلحه شكاري را به دست گرفتم و مقابل در خانه آنها رفتم. قصد كشتن كسي را نداشتم و فقط ميخواستم آنها را بترسانم اما دعوا باال گرفت و من به ناچار شليك كردم.»

وي كه سرش را پايين انداخته بود گفت: «حاال غير از پشيماني حرفي براي گفتن دارم و از اولياي دم ميخواهم به جوانيام رحم كنند و مرا ببخشند.»

در پايان اين جلسه هيأت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.