يك كودك ديگر قرباني كودك آزاري جنسي شد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

صبح ديروز پريا دختربچه پنج ساله ساوهاي كه هفتم مرداد ماه بعد از كودكآزاري به كما رفته بود، فوت شد. حسين اسدبيگي، رئيس اورژانس اجتماعي كشور ضمن اعالم فوت كودك پنج سالهاي كه چند روز پيش بر اثر كودك آزاري به كما رفته بود، گفت: «صبح هفتم مرداد ماه از بيمارستان مدرس شهرستان ساوه با اورژانس اجتماعي تماس گرفته و گزارش شد كه دختر پنج سالهاي مشكوك به ضربه مغزي به بيمارستان آورده شده است. پس از اعزام نيروها به بيمارستان مشخص شد كودك به كما رفته. اين در حالی بود كه احتمال وجود كودك آزاري جنسي نيز مطرح شد.» وي ادامه داد: «هنوز پزشكي قانوني نظر قطعي خود را در خصوص تأييد كودك آزاري جنسي اعالم نكرده است و متأسفانه هيچگونه اطالعات ديگري در خصوص پرونده اين دختر در دست نيست.» بنا به اين گزارش، مادر پريا كوچولو به خاطر تناقضگوييهايش در بازداشت پليس است و تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.