دستگيري قاتل فراري رضوانشهر

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مردی كه به خاطر اختالف بر سر ارث و ميراث اقدام به تيراندازي مرگبار با اسلحه شكاري كرده بود پس از 6۳ ساعت فرار دستگير شد.

سرهنگ مجيد حسيني، رئيس كالنتري رضوانشهر گفت: «متهم 45 سالهاي كه در رضوانشهر با سالح شكاري به پنج نفر شليك كرده و يك نفر را به قتل رسانده بود، در كمتر از 6۳ ساعت بعد از فرار از صحنه جرم توسط پليس دستگير شد.»

اين مقام انتظامي انتقامگيري از بستگان طرف دعوا بر سر ارث و ميراث را انگيزه تيراندازي متهم دانست و افزود: «ضارب بعد از ارتكاب به جرم از محل متواري شده بود.» وي افزود: «پليس بالفاصله به كمك تعقيب سرنخها و اقدامات پليسي، متهم را در مخفيگاهش در رضوانشهر دستگير كرد.»

حسيني با اشاره به اعتراف صريح متهم به انجام تيراندازي و قتل، خاطرنشان كرد: «متهم با تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مقام قضائي معرفي شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.