هكر بريتانيايي خودكشي را به زندان آمريكا ترجيح ميدهد

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

هكر بريتانیايي كامپیوتر خودكشي را به زنداني بودن در اياالت متحده ترجیح ميدهد. به گزارش اينديپندنت، «لوري الو» هكر بريتانیايي كه به سیستمهاي دولتي اياالت متحده ازجمله افبيآي، ارتش و وزارت دفاع وارد شده، گفته است كه ترجیح ميدهد خودكشي كند تا اينكه دهها سال در زندان آمريكاييها زنداني شود. لوري الو چندين حمله سايبري علیه وبسايتها و سیستمهاي كامپیوتري ناسا، وزارت دفاع، ارتش و افبيآي انجام داده است. همچنین او به سرقت اطالعات و صدمه به وبسايتهاي رسمي نیز متهم است. در صورتي كه الو گناهكار شناخته شود، به هفت میلیون پوند جريمه و ۹۹ سال زندان محكوم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.