كاهش نرخ رشد جمعيت در كره جنوبي

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

به گفته مقامهاي دولتي در كرهجنوبي آهنگ رشد جمعیت در سال 7۱۰۲ به كمترين میزان ثبت شده خواهد رسید. بر اساس آمارهاي دولتي، امسال قرار است در مجموع ۰۶۳ هزار نوزاد در اين كشور متولد شوند. اين اولینبار است كه تعداد نوزادان متولد شده در كشور به زير ۰۰4 هزار نفر در سال ميرسد. مقامهاي كره جنوبي به شدت از مسن شدن بافت جمعیتي كشورشان نگرانند. بعضي از زوجهاي كرهاي هزينههاي باالي زندگي نظیر مسكن و هزينههاي باالي تحصیلي را علت عدم تمايل به بیشتر كردن تعداد كودكانشان عنوان كردهاند. البته زنان كرهاي دغدغههاي ديگري هم دارند كه از جمله ميتوان به سیاستهاي مربوط به مرخصي زايمان و عدم مشاركت مردان در كارهاي

منزل اشاره كرد. در دهه گذشته دولت كرهجنوبي با صرف حدود ۰7 میلیارد دالر سعي كرده رشد جمعیت را افزايش دهد و در اين زمینه پاداشهايي را هم به والدين ارائه ميدهد. بهتر شدن شرايط مرخصي تولد نوزاد براي پدران و همچنین تقبل درمان نازايي از ديگر اقدامات دولت اين كشور براي افزايش جمعیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.