آتشسوزي در جشنواره موسيقي بارسلونا

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

آتشسوزي، هزاران نفر را از جشنواره بارسلونا فراري داد. به گزارش اينديپندنت، حدود ۲۲ هزار نفر محل جشنواره مشهور موسیقي الكترونیك «تومارو لند» در بارسلونا را پس از اينكه آتش به صحنه اصلي فستیوال رسید ترك كردند. بر اساس گزارش روزنامهاي اسپانیايي، صدمهاي به كسي وارد نشده و شعلهور شدن آتش به دلیل درست كار نكردن يكي از مواد آتشبازي اتفاق افتاده است. تصاوير منتشر شده در رسانههاي اجتماعي شعلههاي بزرگ آتش را در اطراف صحنه نشان ميدهد. در نخستین ساعات برگزاري جشنواره تومارو لند در پاركي در سانتا كولومیا در بعدازظهر شنبه، سمت چپ صحنه در آتش ميسوخت. مدير كل حفاظت اجتماعي كاتالونیا اعالم كرد كه ۲۲ هزار و ۳4۱ نفر تخلیه شدند و هیچگونه صدمه و آسیب جانی گزارش نشده است. با اينكه رسانههاي محلي علت آتشسوزي را مربوط به مواد آتشبازي كه به سرعت نیز كنترل شده است گزارش كردهاند، هنوز علت آتشسوزي به درستي مشخص نیست. كساني كه در فستیوال حضور داشتهاند تصاوير و فیلمهاي خیرهكننده از زبانههاي آتش منتشر كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.